آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
ارسال توسط author-avatar

درس هفدهم: کلمات «رَبِّ» و «اَلعَالَمينَ» از نظر علم صرف و جدول اِعراب آيه «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»

کلمه «رَبِّ» از سه حرف اصلی «ر» ، «ب» و «ب» تشکيل شده است. به کلماتی که مانند اين کلمه دارای دو حرف يکسان و شبيه به هم است «مضاعف» گوين...
آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
ارسال توسط author-avatar

درس شانزدهم: تجزيه «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمينَ» و کلمه «اَلْحَمْدُ» از نظر علم صرف

« اَلْحَمْدُ » مصدر است. يعنی اسمی است که مفهوم فعل در معنی آن وجود دارد اگرچه به زمان خاصّی دلالت ندارد. ستايش، ستايش کردن، سپاس گفتن....
آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
ارسال توسط author-avatar

درس دهم: شناخت موصوف و صفت و جدول اعراب الفاظ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ »

  در آيه « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » دو کلمه « الرَّحْمَنِ» و « الرَّحيمِ» کلمه « اَلله » را توصيف می کنند. به اين دو کلمه ...
آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
ارسال توسط author-avatar

درس هشتم: روش خواندن « ال » و اسم های « اِسْمِ » و «اَللّهِ» و «اَلرَّحْمَنِ» و «اَلرَّحيمِ» و «اَلْحَمْدُ»

همزه «ال» «همزه وصل» است. يعنی هرگاه اسمی که با «همزه وصل» شروع می­ شود در اوّل جمله بيايد، آن همزه تلفّظ می­ شود. ولی اگر آن اسم در وس...