سطح1- در اين سطح فراگيران با صرف و نحو و لغت عربی آشنايي ندارند، و هنگام خواندن يا شنيدن قرآن کريم معنی آن را نمي فهمند. سلسله درسها در اين سطح به گونه ای است که به تدريج فراگيران را با معنی و مفهوم واژگان، ترکيبها و جملات آشنا مي سازد. متن درسها در اين سطح مي تواند مورد استفاده مدرسان و مربّيان مفاهيم قرآن کريم قرار گيرد.

سطح2- در اين سطح فراگيران با صرف و نحو و لغت عربی آشنايي دارند ولی يا آشنايي آنان کامل نيست و يا از زمان فراگيری آنان مدّت زمانی گذشته و لازم است دوباره مطالب برای آنان يادآوری شود.

سطح3- در اين سطح فراگيران با صرف و نحو و لغت عربی آشنايي کامل دارند ولی تا کنون متن قرآن کريم را با معلومات خود تطبيق نداده اند و مايلند دانش خود را برای فهم کامل قرآن کريم به کار بندند.

سطح4 – در اين سطح فراگيران برای ورود به دوره مقدّماتی آماده مي شوند. فارغ التّحصيلان سطح4 مفاهيم قرآن کريم آمادگی دارند تا آموخته های خود را به ديگران بياموزند و يا تحصيلات قرآنی خود را به روش پژوهش ادامه دهند.