سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

فرهنگ الفاظ نهج البلاغه ما – مش

 

«مَا» = ممكن است اسم موصول باشد، در اين صورت معني آن: آنچه، چيزي كه است. و ممكن است «مَا» حرف مصدري يا موصول حرفي باشد، در اين صورت جمله پس از آن فعليّه و در محلّ مصدر است. (خطبه1)

«مَاء» = آب(خطبه1)

«مَائِر» = اسم فاعل از مَارَ، جنبيده، روان، متحرّك(خطبه1)

«مَأْثُور» = اسم مفعول، ثلاثي مجرّد از ريشه اَثَرَ، سخني كه خلف از سلف روايت كند. (خطبه2)

«مَاْخُوذ» = اسم مفعول، ثلاثي مجرّد، گرفته شده(خطبه1)

«مَأخُوذ» = اسم مفعول، مجرّد، گرفته شده، پذيرفته شده، عهد شده، ملزم شده. (خطبه1)

«مَارِقَة» = مؤنّث مَارِق: اسم فاعل، خارج شده(خطبه1)

«مَال» = ماضی ثلاثی مجرّد از ميل اجوف يايی، «مالَ –ِ مَيلاً و تَميالاً و مَيلاناً و مَيلُولَةً و مَمالاً و مَميلاً: بازگشت.- دوست داشت، گرايش يافت.- برگشت و منحرف شد. (خطبه 3)

«مَال» = مال، دارايی، ثروت، مال، ج: اَمْوال (خطبه 3)

«مُبَايَعَة» = مصدر باب مفاعله، از بيع (اجوف يايی)، «بَايَعَ مُبَايَعَةً و بِياعاً : وارد معمله شد، پيمان بست، بيعت کرد.» بيعت کردن (خطبه 3)

«مُبَايَن» = اسم مفعول، مفاعَلَة، جدا شده (خطبه1)

«مُبَيِّن» = اسم فاعل، تفعيل از بَيَنَ، آشكار كننده، روشن كننده، آشكار، روشن(خطبه1)

«مُتَبَايِنَة» = مؤنّث اسم فاعل، تفاعُل، متفاوت، دور از هم. (خطبه1)

«مَتْجَر» = اسم مكان، مجرّد از تَجَرَ –ُ ، تجارتخانه. به معناي تِجَارَة: بازرگاني كردن. (خطبه1)

«مُتَرَاكِم» = اسم فاعل، تفاعل،گِرد آمده، انبوه شده(خطبه1)

«مُتَشَابِه» = اسم فاعل، تفاعُل، آيه­اي از قرآن كه متضمّن چندين معني باشد، بر خلاف محكم. (خطبه1)

«مُتَشَتِّتَة» = مؤنّث اسم فاعل، تَفَعّل، پراكنده(خطبه1)

«مُتَعَادِيَة» = مؤنّث اسم فاعل، تفاعُل، دور از هم(خطبه1)

«مُتَفَرِّقَة» = مؤنّث اسم فاعل، تَفَعُّل، پراكنده، متفرّق(خطبه1)

«مُتَّقِين» = جمع مذکّر سالم مُتَّقِی : با تقوا، پرهيزگار، اسم فاعل از ريشه وقی، باب افتعال، «اِتَّقَی اِتِّقَاءً : پرهيزگار و متّقی شد. اصل آن اِوْتَقَی است که واو به تاء قلب و در آن ادغام شده است،» (خطبه 3)

«مُتَلَاطِم» = اسم فاعل، تفاعل، به هم خورنده (خطبه1)

«مُتَلَفِّعُونَ» = جمع اسم فاعل، تَفَعُّل، خود را پوشانده، به خود پيچيده. (خطبه1)

«مَتْن» = مصدر، پُشت، مذكّر و مؤنّث است. (خطبه1)

«مُتَوَحِّد» = اسم فاعل از تفعّل، يکتا، يگانه (خطبه1)

«مَتَی» = هنگامی که، هرگاه، هر زمان. اسم شرط است و دو فعل را مجزوم می کند. گاهی اسم استفهام است به معنی کِی؟ چه وقت؟ (خطبه 3)

«مُثْبَت» = اسم مفعول، اِفْعَال، ثابت شده، شناخته شده. (خطبه1)

«مَثُلَات» = جمع مؤنّث مَثُلَة : عذابي كه به نسلهاي پيشين رسيده و موجب پند و عبرت است. (خطبه2)

«مَثُلَتْ» = ماضی، مجرّد، مؤنّث غائب، برخاست. (خطبه1)

«مُجْتَمِعِينَ» = اسم فاعل جمع مذکّر سالم، باب افتعال از ريشه جمع، «اِجْتَمَعَ اِجْتِماعاً الْقَوْمُ = آن قوم گرد آمدند». گرد آمدگان، اجتماع کنندگان (خطبه 3)

«مُجْتَهِدُونَ» = اسم فاعل، تلاشگران (خطبه1)

«مَجْرَا» = اسم مكان از جَرَي، گذرگاه (خطبه1)

«مُجْمَل» = اسم مفعول، اِفْعَال، خلاصه، بدون توضيح، غير روشن. (خطبه1)

«مَحَارِم» = جمع مكسّر مَحْرَم، مَحْرَمَة و مَحْرُمَة، حرام . (خطبه1)

«مَحَجَّة» = راه راست، جادّه، مقصد، مَحَجَّة الطَّريق = نشانه­هاي راه(خطبه1)

«مَحْدُود» = اسم مفعول از حَدَّ، مجرّد، مقيّد، محصور، محروم، داراي حدّ و اندازه(خطبه1)

«مَحْدُود» = اسم مفعول، داراي حدّ و اندازه(خطبه1)

«مَحْفُوظ» = اسم مفعول از حَفِظَ، حفاظت شده(خطبه1)

«مُحْكَم» = اسم مفعول، اِفْعَال، استوار و ثابت، پابرجا، مِنْ آيَاتِ القرآن : آيات محكم قرآن، آياتي كه شنونده نيازمند به تأويل آنها نباشد. (خطبه1)

«مَحَلِّ» = محلّ، مکان، جايگاه، اسم مکان از ريشه حَلَّ، «حَلّ –ُ حُلُولاً = فرود آمد.»، ج: محالّ (خطبه 3)

«مَحَلَّة» = محلّ، منزلگاه، جاي فرود آمدن مردم(خطبه1)

«مُحَمَّد» = اسم عَلَم، نام پيامبر گرامي اسلام(خطبه1)

«مِحْنَة» = از ريشه محن، بلا و رنجی که انسان با آن مورد آزمايش قرار می گيرد. ج: مِحَن (خطبه 3)

«مُحِيط» = اسم فاعل، اِفعال، احاطه يافته (خطبه1)

«مُخْتَلِفَات» = جمع مُخْتَلِفَة، ناسازگاريها (خطبه1)

«مُخْتَلِفَة» = مؤنّث اسم فاعل، افتعال، گوناگون، متنوّع(خطبه1)

«مُخْتَلِفُون» = جمع مذكّر مُخْتَلِف: اسم فاعل، جابجا كنندگان(خطبه1)

«مَخْرَج» = مصدر، اسم مكان، ثلاثي مجرّد، جاي بيرون رفتن، برونشو(خطبه2)

«مَخَضَ» = ماضي، مجرّد، تكان داد. (خطبه1)

«مَخْض» = مصدر، مجرّد، تكان دادن(خطبه1)

«مَخَضَتْ» = ماضي، مؤنّث غائب، تكان داد. (خطبه1)

«مُدَّة» = مدّت، زمان، وقت، پايان زمان، مدّت معيّن (خطبه 3)

«مِدْحَة» = مصدر، ستايش(خطبه1)

«مَدْحَرَة» = مصدر، ثلاثي مجرّد از ريشه دَحَرَ، رفتن ، دور شدن ، دور كردن، راندن (خطبه2)

«مُرَافَقَة» = مصدر، مُفَاعَلَة، رفاقت و همراهي(خطبه1)

«مُرَبّ» = مصدر ميمي از اَرَبَّ، اِفعال، ماندن(خطبه1)

«مُرَخَّص» = اسم مفعول، تفعيل، اجازه داده شده، رخصت داده شده. (خطبه1)

«مَرَدّ» = مصدر، مجرّد، بازگردانيدن(خطبه1)

«مُرْسَل» = اسم مفعول، اِفْعَال، آزاد، حَدِيث مُرْسَل : حديثي كه راوي نام صحابه را كه حديث را از وي شنيده نقل نكند و مستقيماً نام معصوم عَلَيْه­السَّلام را بياورد. نَثْر مُرسَل : نثري كه مقيّد به سجع نباشد. شِعْر مُرْسَل : شعري كه مقيّد به يك قافيه نباشد، شعر آزاد. (خطبه1)

«مُرْسَل» = اسم مفعول، اِفعال، فرستاده شده. (خطبه1)

«مَرْضَاة» = مصدر مجرّد از ريشه رَضِيَ ، برگزيدن ، گزينش، پذيرش(خطبه2)

«مَرْفُوع» = اسم مفعول از رَفَعَ، بالا بُرده شده(خطبه1)

«مَرَقَتْ» = ماضی، مفرد مؤنّث غائب از مرق، «مَرَقَ -ُ مُرُوقاً مِنَ الدِّينِ= به سبب پذيرفتن کيش نو يا گمراهي از دين خود خارج شد.» خروج کرد. (خطبه 3)

«مُزَايَلَة» = مصدرمُفَاعَلَة، از زَالَ، گسيختگی(خطبه1)

«مَسّ» = مصدر از ثلاثی مجرّد، «مَسَّ -َ مَسّاً : دست ماليد، رسيد» ، دسترسی، رسيدن (خطبه 3)

«مَسَائِل» = جمع مکسّر مَسئَلَة: مصدر ثلاثی مجرّد از سأل (مهموز العين) «سَألَ -َ سُؤالاً و مَسْألَةً = پرسيد.»، حاجات، نيازها، درخواستها، پرسشها (خطبه 3)

«مَسَالِك» = جمع مكسّر مَسْلَك : راه (خطبه2)

«مُسَبِّحُونَ» = جمع مُسَبِّح: اسم فاعل، تسبيح كنندگان(خطبه1)

«مُسْتَطِير» = اسم فاعل، استفعال، پراكنده، فروزان(خطبه1)

«مُسْتَقْبَل» = اسم مفعول، استفعال، روبرو شده، آينده(خطبه1)

«مَسْطُور» = اسم مفعول، ثلاثي مجرّد، نوشته شده(خطبه2)

«مَشَامّ» = بوها(خطبه1)

«مُشَبِّه» = اسم فاعل، تفعيل، شبيه كننده، همانند كننده(خطبه1)

«مَشْهُور» = اسم مفعول، ثلاثي مجرّد، معروف، مشهور(خطبه2)

«مَشْهُورَة» = مؤنّث اسم مفعول، ثلاثي مجرّد، معروف، مشهور(خطبه1)

«مُشِير» = اسم فاعل، اِفْعال، نشان دهنده، اشاره كننده(خطبه1)

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من