سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس چهاردهم – جدول صرف، معنی فارسی و نحو الفاظ آيه 3 سوره بقره

 

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾

کلمه

صرف

معنی

نحو

اَلَّذِينَ

اسم، موصول خاص، جمع مذکّر، معرفه، مبنی بر فتح،

کسانی که

صفت المتَّقينَ، تابع، محلّاً مجرور

يُؤْمِنُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه امن، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

ايمان

می آورند.

فعل، ضمير متّصل رفعی واو محلّاً مرفوع فاعل

 

جمله صله محلّی از اِعراب ندارد

بِ

حرف جرّ، مبنی بر کسر

به ، با

جارّ

جار و مجرور متعلّق به يُؤمِنونَ

اَلْغَيْبِ

مصدر، ثلاثی مجرّد، از ريشه غيب،

پنهان، ناپديد

مجرور به حرف جرّ بِ

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

يُقِيمُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه قوم، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

به جای

می آورند

فعل، فاعل ضمير متّصل بارز واو محلّاً مرفوع

جمله معطوف به جمله صله محلّی از اِعراب ندارد

اَلصَّلاةَ

اسم، مصدر از ريشه صلو، ماضی آن صَلَّی، اصل آن صلوة است. مفرد، معرفه، معرب

نيايش، دعا – نماز

مفعولٌ به، منصوب نشانه نصب فتحه ظاهر در حرف آخر

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

مِنْ

حرف جرّ ، مبنی بر سکون

از

جارّ

جار و مجرور متعلّق به يُنْفِقُونَ

 

 

 

 

جمله معطوف به جمله صله محلّی از اِعراب ندارد

مَا

اسم موصول مشترک برای غير عاقل، مبنی بر سکون، معرفه

آنچه

محلّاً مجرور به حرف جرّ مِنْ

رَزَقْنا

فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، متکلّم مع الغير، معلوم، متعدّی، مبنی برسکون

روزی داديم

فعل، فاعل ضمير بارز نَا محلّاً مرفوع

جمله صله ما ، محلّی از اعراب ندارد.

هُمْ

اسم، ضمير متّصل جمع مذکّر غائب، مبنی بر سکون، معرفه

به آنان،

آنان را

مفعولٌ به، محلّاً منصوب

يُنْفِقُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه نفق، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

می بخشند

فعل، فاعل ضمير متّصل بارز واو، محلّاً مرفوع

در جدول بالا هيچ نکته صرفی يا نحوی جديد وجود ندارد. نکاتی درباره واژگان جديد قابل ملاحظه است که در ضمن جدول يا معنی فارسی الفاظ آمده است.

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من