سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

ترجمه و معني انگليسي الفاظ سوره ماعون

 

بِسْمِ اللَّهِ لرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِی يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(1)فَذَالِكَ الَّذِی يَدُعُّ الْيَتِيمَ(2)

وَلَا يحَُضُّ عَلیَ‏ طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ(4)

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِم ْسَاهُونَ(5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ(6)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(7)

به نام خداوند بخشنده مهربان

آيا آن را كه روز جزا را دروغ مى ‏شمرد ديدى؟ (1)

او همان كسى است كه يتيم را به اهانت مى ‏راند، (2)

ومردم را به طعام‏ دادن به بينوا وا نمى‏ دارد. (3)

پس واى برآن نمازگزارانى (4)

كه در نماز خود سهل انگارند (5)

آنانكه ريا مى‏ كنند، (6)

و از دادن زكات دريغ مى ‏ورزند. (7)

  (ترجمه آيتي)

 

In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful

Have you considered him who calls the Judgment a lie? ) 1(

That is the one who treats the orphan with harshness) 2(

And does not urge others (to feed the poor) ) 3(

So woe to the praying ones (4(

Who are unmindful of their prayers) 5(

Who do good (to be seen)) 6 (

And withhold the necessaries of life) 7(

(ترجمه : شاکر)

لغات و معاني : Words & Meanings

 

Have Considered

(هَوکانسيدِرد)    اَرَاَيت    آيا ديدي

اين کلمه فعل است. زمان اين فعل ماضي نقلي يا حال کامل است. اين کلمه ، حالت سوالي زمان ماضي نقلي است.

Have

(هَو)    –     داشتن

اين کلمه فعل کمکي است. براي ساخته شدن ماضي نقلي از اين فعل کمکي استفاده مي شود.

You     

(يو)        تَ     تو/شما

اين کلمه ضمير فاعلي است.

Considered

(کان سي دِرد) رَاَي      در نظر گرفتن/ديدن

اين کلمه فعل است. گذشته و اسم مفعول فعل consider است.براي ساختن گذشته فعل ، d يا ed به آخر فعل اصلي اضافه مي شود. براي ساختن اسم مفعول يا قسمت سوم فعل ، اگر فعل يکی از افعال باقاعده باشد d يا ed به آخر فعل اصلي اضافه مي شود. اگر فعل يکی از افعال بي قاعده باشد براي شناختن اسم مفعول آن به کتاب لغت مراجعه می شود.

Him

(هيم)       –     او/اورا

اين کلمه ضمير مفعولي است. و در حالت مفعولي به کار مي روند.

Who

(هو)    اَلَّذِي     کسيکه

اين کلمه حرف ربط يا ضمير موصولي است.

Calls a lie

(کالز اِ لاي)  يکَذُّبُ  تکذيب کردن

اين يک عبارت فعلي است. عبارت فعلي با فعل شروع مي شود و با آن جمله کامل نمی شود و برای کامل شدن به اجزاء ديگر نياز دارد.

Calls

(کالز)     –     گفتن

اين کلمه فعل است. ريشه آن کلمه call است. دليل افزوده شدن s به اين فعل سوم شخص مفرد بودن آن است.

The

(ذِ)     –     –

اين کلمه حرف تعريف معين است.

Judgment 

(جاجمِنت)      اَلدِّين    قضاوت / راي

اين کلمه اسم است . ريشه آن judge است. در زبان انگليسي پسوند ment يک پسوند اسم ساز است. براي ساختن اسم ،پسوند ment را به فعل اضافه مي کنيم. (اين پسوند در تمام فعلها استفاده نمی شود. براي شناختن فعلهايی که با اين پسوند تبديل به اسم می شوند بايد به کتاب لغت مراجعه شود.)

A    

(اِ)    –     يک

اين کلمه حرف تعريف نامعين است

Lie   

(لاي)     –     دروغ

اين کلمه مي تواند اسم و فعل باشد. در اينجا اسم است.

 That

(ذَت)   ذَلِکَ      آن

اين کلمه مي تواند ضمير موصولي ، ضمير اشاره ، حرف ربط، صفت و قيد باشد. در اينجا ضمير اشاره است.

Is

(ايز)       –     هست

اين کلمه فعل سوم شخص مفرد مصدرto be به معناي بودن است.

One

(وان)       –     کسيکه

اين كلمه مي تواند عدد و ضمير باشد. در اينجا ضمير اشاره است و براي رفع تکرار اسم بکار مي رود. در جمله بالا اين کلمه در نقش ضمير نامعين به کار رفته و به معني “انسان يا شخص ” است.

Treats with Harshness 

(تيريتز ويذ هارش نِس) يَدُعُّ   با سختي و تندي رفتار کردن

اين يک عبارت فعلي است. داراي معني است اما معناي آن با جمله يا عبارت ديگر کامل مي گردد.

Treats

(تيريتز)    –     رفتار کرد

اين کلمه فعل است. ريشه آن traet است. به دليل سوم شخص مفرد بودن به آخر آن s اضافه شده است. در زبان انگليسي براي ساختن سوم شخص مفرد s يا es را به آخر فعل اضافه مي کنند.

Orphan  

(اُرفِن)     اَليَتيم         يتيم

اين کلمه مي تواند اسم ، صفت و فعل باشد. در اينجا اسم است . در زبان انگليسي گاهی براي جمع بستن يک اسم و تبديل آن به يک گروه ، از the استفاده می شود که قبل از اسم می آيد. در اينجا the به اسم orphan اضافه شده واسم يتيم را به گروه يتيمان تبديل کرده است. مانند ال استغراق که بر سر اسم می آيد و به جنس اسم دلالت دارد.

With

(ويذ)     –     با

اين کلمه حرف اضافه است.

Harshness

(هارش نِس) –     سختي/تندي

اين کلمه اسم است از ريشه harsh. که البته کلمه harsh صفت است. پسوند ness در زبان انگليسي يک پسوند اسم ساز است. اگر پسوند ness  به صفت اضافه شود، اسم ساخته مي شود.

And

(اَند)       و     و

اين کلمه حرف ربط است. مانند واو عطف در زبان عربي است. حرف ربط کلمه اي است که دو کلمه يا دو جمله را به هم متصل مي کند.

Does Not

(دازنات)   لَا    نه

اين يک عبارت منفي ساز است. Does يک فعل کمکي و not يک قيد منفي ساز است. Does براي حالت سوم شخص مفرد به کار می رود. براي منفي کردن جمله اگر فعل آن فعل اصلي باشد از افعال کمکي do يا does به اضافه not استفاده مي شود. براي سوم شخص مفرد از does و براي ديگر اشخاص از do استفاده مي شود.

Does

(داز)          –     –

اين کلمه يک فعل کمکي است و براي سوم شخص استفاده می شود.

Not  

(نات)     –     نه

اين كلمه ، قيد است و براي منفي كردن جمله استفاده می شود. براي منفي کردن با not ، بعد از فعل کمکی يک not اضافه می شود.

Urge

(اِرج)  يَحُضُّ    راندن/تأکيد کردن

اين کلمه فعل است.

Others

(آدِرز)    –     ديگران

اين کلمه صفت و ضمير نامعيّن است. کلمه others که معمولاً با the همراه است فقط ضمير جمع است و به جاي اسم جمع مي نشيند. بنابراين بعد از آن هرگز از اسم نمی آيد.

To

(تو)   عَلَي         بر

اين کلمه حرف اضافه است.

Feed

(فيد)       طَعام     غذا دادن

اين کلمه مي تواند اسم و فعل باشد. در اينجا فعل است

The Poor

(ذِ پور)      مِسکِين     فقرا

اين کلمه اسم جمع است که در ظاهر نشانه جمع ندارد. در زبان انگليسي گاهي براي تبديل يک اسم به يک گروه ، از کلمه the استفاده می شود که قبل از اسم می آيد. مانند poor که به معني فقير است. زمانی که   the قبل از آن می آيد تبديل به اسم جمع به معنی “فقيران” مي شود.

So

(سُ)     فَ     پس

اين کلمه هم مي تواند صفت ، هم قيد و هم حرف ربط باشد. در اينجا حرف ربط است. معمولاً از اين حرف ربط براي نتيجه گيري در جمله استفاده مي شود.

Woe

(وُ)   وَيل      واي/ مصيبت

اين کلمه اسم است. گاهي در حالت حرف ندا هم به کار می رود.

To

(تو)   لِ     بر

اين کلمه حرف اضافه است.

Praying Ones

(پِرِي اينگ وانز)     المُصَلِّين نمازگزاران

اين کلمه يک عبارت اسمي است. عبارت با حالت فعل ing دار تبديل به يک عبارت اسمي می شود.

Praying

(پِرِي اينگ)     –  نماز خواندن

اين کلمه يک مصدر است. ريشه آن کلمه pray است.

Ones

(وانز)    –  کسانيکه/آنهاييکه

اين کلمه اسم اشاره است و براي رفع تکرار اسم به کار مي رود. کلمه one جانشين يک اسم مفرد و ones جانشين يک اسم جمع است

Who

(هو)    اَلَّذِين     کسانيکه

Who ضمير ربط يا ضمير موصولي است.

Are

(آر)    –     هستند

اين کلمه فعل to be است. براي سوم شخص از فعل is و براي اول شخص از فعل am و براي ديگر اشخاص از فعل are استفاده مي شود.

Unmindful

(آن مايند فول)    سَاهُون بي توجه/بي اعتنا

اين کلمه يک صفت منفي است. ريشه آن mind است. پسوند ful يکي از پسوندهاي صفت ساز است که هميشه بعد از اسم مي آيد و اسم را تبديل به صفت مي کند. پيشوند un يک پيشوند منفي کننده است که قبل از هر کلمه بيايد معناي آنرا از مثبت به منفي تغيير مي دهد.

Of

(آو)    عَن    از

اين کلمه يک حرف اضافه است.

Their

(دِير)       هُم    آنها

اين کلمه صفت ملکي است. براي نشان دادن مالکيت شيئي نسبت به انسان از صفات ملکي استفاده مي شود. اين کلمات هميشه قبل از اسم به کار مي روند.

Prayers

(پِري يرز)    صَلوه     نماز

اين کلمه اسم است. پسوند er يک پسوند اسم فاعل ساز است. در زبان انگليسي براي ساختن اسم فاعل پسوند er را به فعل اضافه مي کنند.

Do

(دو)   –     انجام دادن

اين کلمه فعل است.

Good

(گود)     –     خوب

اين کلمه مي تواند صفت و قيد باشد. در اينجا صفت است.

to be seen  

(تُو بی سين)      يُراعُونَ       ديده شدن

to be

(تُو بي)    –     بودن

اين کلمه مصدر با to است.

Seen

(سين)    –   ديده شدن

اين کلمه قسمت سوم فعل است. ريشه آن see است.

Withhold

(ويذهُلد)    يَمنَعون   دريغ کردن/امتناع کردن

اين کلمه فعل است

Necessaries of life

(نِِسِسِريزآو لايف) المَاعُون   الزامات زندگي

اين يک عبارت اضافي است. معمولاً در زبان انگليسي براي ساختن اين نوع عبارات از حرف اضافه of استفاده مي شود. معناي اين عبارت کامل نيست و براي کامل شدن نياز به قسمتهاي ديگر جمله هم است.

Necessaries

(نِِسِسِريز)    –     ملزومات

اين کلمه اسم است. اسم جمع است. مفرد آن necessary  است. Necessary  ميتواند صفت و اسم باشد. و در اينجا اين اسم است.براي ساختن اسم جمع در زبان انگليسي به آخر اسم s يا es را اضافه مي شود. در اينجا es ا به آخر کلمه اضافه شده تا تبديل به اسم جمع شود. در زبان انگليسي قواعدي براي اضافه کردن s يا es وجود دارد هرگاه کلمه به y ختم شود قبل از اضافه شدن es ابتدا y تبديل به I  می شود.

Life

(لايف)           –     زندگي

اين کلمه مي تواند اسم يا صفت باشد. در اينجا اسم است.

 نکات گرامري

ماضي نقلي

ماضي نقلي توصيف کننده عملي است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد. براي ساختن زمان ماضي نقلي (زمان حال کامل) از فعل کمکي have و has و اسم مفعول فعل اصلي (قسمت سوم فعل) استفاده مي شود. بدين ترتيب که از has براي سوم شخص مفرد و براي ساير ضمائر از have استفاده مي کنيم. فرمول :

اسم مفعول + فعل کمکي have / has + فاعل

براي سوالي کردن ماضي نقلي افعال کمکي have و has را در ابتداي جمله قبل از فاعل قرار مي دهيم. برای منفی کردن آن کلمه not بعد از افعال کمکي have و has  می آيد. جمله زير که در سوره ماعون آمده است نشان دهنده حالت سوالي ماضي نقلي است :

Have you considered him who calls the Judgment a lie?) 1(

اين جمله حالت سوالي ماضي نقلي است.در اين جملهhave فعل کمکي است. Considered اسم مفعول فعل اصلي است. You فاعل و him مفعول است who ضمير ربطي است.

ضمائر ربطي ضمائري هستند که دو جمله را به يکديگر وصل مي کنند. تعداد اين ضمائر زياد است. يکي از اينها کلمه who است. اين کلمه در وسط جمله به عنوان ضمير ربط می آيد و داراي خصوصيات زير است :

1)معادل “که” در زبان فارسي است 2)اشاره به انسان مي کند يعني مرجع آن انسان است وحالت فاعلي دارد3) بعد از آن هميشه فعل به کار مي رود.

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من