مثنوی قرآنی عنوانی برای برداشتهايي منظوم از قرآن کريم است.