سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

نکات مهم نحو ارائه شده

 

فهرست مطالب به ترتيب موضوعات علم نحو در کتاب نهج البلاغه آموزشی جلد 1و2

مقدّمه

تعريف صرف و نحو …………………………………………………………………….. 1/9

كلمات مُعرَب و مَبني ……………………………………………………………………. 1/9

اقسام هفتگانه اسم (معرب و مبني) ………………………………………………… 1/14

     كلمات معرب (اعراب تقديري) ………………………………………………… 1/27

         اعراب تقديری (اسم مقصور) …………………………………………….. 1/39

اسم منصرف و اسم غير منصرف …………………………………………………… 1/32

     اسم غير منصرف (اسباب منع صرف) ………………………………………. 1/76

         اسباب منع صرف (جمع بودن) ……………………………………………. 1/76

         اسباب منع صرف (عَلَم بودن) ……………………………………………. 1/76

اِعراب فعل مضارع ………………………………………………………………………… 1/93

     عوامل نصب فعل مضارع ………………………………………………………………. 1/94

         نواصب به اَنْ مقدّر (حرف جرّ «لام» براي تعليل) ………………………. 1/94

     عوامل جزم فعل مضارع ………………………………………………………………… 1/94

         حرف جزم «لَمْ» بر سر فعل مضارع (فعل جحد) …………………………. 1/95

مرفوعات

     علامت رفع در اسم­هاي مرفوع ………………………………………………………. 1/21

         فاعل ……………………………………………………………………………………. 1/20

               جمله فعليّه ………………………………………………………………………. 1/18

                   شبه جمله (جار و مجرور) ……………………………………………… 1/16

                   شبه جمله (ظرف) ……………………………………………………….. 1/68

                   شبه فعل (اسم فاعل) …………………………………………………… 1/54

         نايب فاعل …………………………………………………………………………….. 1/98

     مبتدا ………………………………………………………………………………………….. 1/14

          جمله اسميّه ……………………………………………………………………………… 1/14

     خبر …………………………………………………………………………………………… 1/16

          خبر (جار و مجرور) ………………………………………………………………… 1/16

          خبر مبتدای محذوف ……………………………………………………………….. 1/36

     اسم افعال ناقصه ………………………………………………………………………….. 1/27

          نواسخ ………………………………………………………………………………….. 1/27

              نواسخ (افعال ناقصه) ………………………………………………………… 1/27

                    حروف شبيه به لَيْسَ ………………………………………………….. 1/28

     خبر حروف مشبّهةٌ بالفعل …………………………………………………………….. 1/33

          نواسخ (حروف مشبّهةٌ بالفعل) ……………………………………………….. 1/33

              لا نفی جنس ……………………………………………………………………. 1/36

              حروف مشبّهةٌ بالفِعْل (اَنْ مخفّف از اَنَّ) ……………………………….. 2/9

منصوبات

     علامت نصب در اسم­هاي منصوب ………………………………………………….. 1/23

     مفعولٌ به ……………………………………………………………………………………. 1/23

          افعال دو مفعولي …………………………………………………………………….. 1/79

     مفعولٌ لَه ……………………………………………………………………………………. 1/80

     مفعولٌ فيه (ظرف زمان يا مکان) …………………………………………………….. 1/37

          (بَيْنَ) ظرف زمان و مکان ………………………………………………………… 1/48

          (لَدَی) ظرف مکان ………………………………………………………………….. 1/76

          (لَمّا) ظرف زمان …………………………………………………………………….. 1/92

          (مَعَ) ظرف زمان و مكان …………………………………………………………. 1/92

          (يَوْمَئِذٍ) ظرف زمان ………………………………………………………………… 1/108

     مفعول مطلق ………………………………………………………………………………. 1/48

     حال …………………………………………………………………………………………… 1/48

          حال، اقسام حال، واو حاليّه …………………………………………………….. 1/108

              اقسام حال ………………………………………………………………………. 2/10

              عامل حال ……………………………………………………………………….. 2/10

                    حذف عامل حال ………………………………………………………… 2/10

     تمييز …………………………………………………………………………………………… 1/56

          عدد و تمييز آن ………………………………………………………………………. 1/56

     مُسْتَثْنَي ………………………………………………………………………………………. 1/78

          كلمات استثناء ……………………………………………………………………….. 1/78

          اقسام مُسْتَثْنَي ……………………………………………………………………….. 1/78

          احكام مستثناي به (الَّا) …………………………………………………………… 1/79

              اِلّا ادات قصر …………………………………………………………………… 2/9

مجرورات

     علامت جرّ در اسم­هاي مجرور ………………………………………………………… 1/17

     اسم مجرور به حرف جرّ …………………………………………………………………. 1/17

          حروف جرّ …………………………………………………………………………….. 1/16

          حرف جرّ لام …………………………………………………………………………. 1/16

              حرف جرّ لام (به معني استحقاق) …………………………………………. 1/16

              حرف جرّ لام (به معنی تعليل) ……………………………………………. 1/33

          حرف جرّ باء ………………………………………………………………………….. 1/33

              حرف جرّ باء (براي سببيّة) …………………………………………………. 1/80

              حرف جرّ باء (براي بَدَل) …………………………………………………… 1/81

          حرف جرّ عَنْ …………………………………………………………………………. 1/33

          حرف جرّ اِلَی ………………………………………………………………………… 1/35

          حرف جرّ فِی …………………………………………………………………………. 1/35

          حرف جرّ عَلَی ………………………………………………………………………. 1/35

        حرف جرّ مِنْ …………………………………………………………………………. 1/36

              حرف جرّ مِنْ (برای جنس) ………………………………………………… 1/68

              حرف جرّ مِنْ (برای تبعيض) ………………………………………………. 1/68

                   مَا (استفهام مجرور به حرف جرّ) ……………………………………. 1/36

     مضافٌ اِلَيْه …………………………………………………………………………………. 1/24

          اسم­هاي لازم­ الاضافه ………………………………………………………………. 1/24و38

               اِذْ …………………………………………………………………………………… 1/38

              مَعَ …………………………………………………………………………………. 1/38

              غَيْر ………………………………………………………………………………… 1/38

مجزومات

     ادات شرط جازم ………………………………………………………………………….. 1/34

     فاء (رابط جواب شرط) …………………………………………………………………. 1/34

     قَدْ (حرف تحقيق) ………………………………………………………………………….. 1/35

توابع

     صفت …………………………………………………………………………………………. 1/18

         اقسام صفت (صفت حقيقی و صفت سببی) ………………………………… 1/49

     عطف بيان …………………………………………………………………………………… 2/12

     عطف نَسَق ………………………………………………………………………………….. 1/26

         حروف عطف …………………………………………………………………………. 1/26

               واو ………………………………………………………………………………… 1/27

               اَوْ ………………………………………………………………………………….. 1/98

               فاء …………………………………………………………………………………. 1/34

                   وجوه مختلف حرف فاء ………………………………………………… 1/34

         ثُمَّ ………………………………………………………………………………………… 1/49

     بَدَل ……………………………………………………………………………………………. 1/57

     موارد شباهت و اختلاف صفت، عطف بيان و بَدَل …………………………….. 1/107

اقسام جمله

     جمله فعليّه …………………………………………………………………………………… 1/18

     جمله اسميّه …………………………………………………………………………………… 1/14

     جمله مستأنفه (مستأنفه بياني) ………………………………………………………… 1/78

         واو استيناف …………………………………………………………………………. 1/40

         حرف ابتداء حَتَّی ……………………………………………………………………. 1/55

     شبه جمله

          جار و مجرور …………………………………………………………………………. 1/16

          ظرف ……………………………………………………………………………………. 1/68

لا زائد ……………………………………………………………………………………………… 1/40

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من