سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

نمونه حلّ تمرين درس اوّل و دوّم، مفاهيم قرآن کريم

درس اوّل

جدول زير را کامل کنيد. خانه های خالی را با اسم يا شکل حروف الفبای عربی پر کنيد.

اسم حرف

الف

همزه

باء

تاء

ثاء

جيم

شکل حرف

ٰا

وٰ

یٰ

أ

ء

ؤ

ئ

ب

ت

ث

ج

 

اسم حرف

حاء

خاء

دال

ذال

راء

زاء

سين

شين

شکل حرف

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

 

اسم حرف

صاد

ضاد

طاء

ظاء

عين

غين

فاء

قاف

شکل حرف

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

 

اسم حرف

کاف

لام

ميم

نون

هاء

واو

ياء

شکل حرف

ک

ل

م

ن

ه

و

ی

 

جدول زير را پُر کنيد ، خانه های خالی را با يکی از مصوّتهای کشيده يا کوتاه پر کنيد.

مصوّتهای کشيده

مصوّتهای کوتاه

تنوين

نام چند علامت

شکل

صدا

شکل

صدا

شکل

صدا

شکل

نام

ٰا

آ

فتحه

اَنْ

تشديد

ُو

او

ضمّه

اُنْ

سکون

ِي

ای

کسره

اِنْ

~

مد

 

به سؤالهای زير پاسخ دهيد.

1-   کلمه چيست و چگونه ساخته می شود؟

کلمه لفظی است که دارای معنی کامل باشد. هر کلمه از يک يا چند صامت (حرف الفبا) و مصوّت (صدا) تشکيل می شود.

2-   کوچکترين کلمه عربی از چند صامت و چند مصوّت تشکيل می شود. يک مثال بزنيد.

کوچکترين کلمه عربی از يک صامت و يک مصوّت تشکيل می شود. مانند : اَ = آيا

3-   کلمه چند نوع است؟ نام ببريد.

کلمه سه نوع است. اسم، فعل و حرف

درس دوّم:

کلمه شناسی

جدول زير را با کلمات يک حرفی، دو حرفی و سه حرفی قرآن کريم پُر کنيد. ستون نوع و معنی کلمه با کمک مربّی پُر شود.

کلمات يک حرفی

کلمات دو حرفی

کلمات سه حرفی

کلمه

نوع کلمه

معنی

کلمه

نوع کلمه

معنی

کلمه

نوع کلمه

معنی

بـِ

حرف

به، با

نَا

اسم

ما

اِسْم

اسم

نام

لـِ

حرف

برای

هِمْ= هُمْ

اسم

آنان

حَمْد

اسم

ستايش

كَ

اسم

تو(مرد)

لَا

حرف

نه

رَبّ

اسم

پروردگار

وَ

حرف

و

فِي

حرف

در

يَوْم

اسم

روز

هِ= هُ

اسم

او(مرد)

مِ= مِنْ

حرف

از

دِين

اسم

دين، جزا

اَ

حرف

آيا

مَا

اسم

چيزی که

اِهْدِ

فعل

هدايت کن

كَ

حرف

مانند

اَمْ

حرف

يا، چه

عَلَيٰ

حرف

بر

فـَ

حرف

پس

لَمْ

حرف

نه

غَيْر

اسم

جُز، مگر

ی

اسم

من

مَعَ

اسم

با

ذَلِكَ

اسم

آن

سَ

حرف

به زودی

كُمْ

اسم

شما

رَيْب

اسم

شک

لَ

حرف

البتّه

لَوْ

حرف

اگر

هُدًی

اسم

هدايت

کِ

اسم

تو(زن)

إِن

حرف

اگر

غَيْب

اسم

پنهان، غيب

 

 

 

لَنْ

حرف

هرگز

إِلَيٰ

حرف

به، به سوی

 

 

 

هَا

اسم

او(زن)

قَبْلِ

اسم

قبل، پيش

 

 

 

أَنْ

حرف

که

إِنَّ

حرف

همانا

 

 

 

هُوَ

اسم

او(مرد)

خَتَمَ

فعل

مُهر زد

 

 

 

إِذْ

اسم

زمانی که

سَمْع

اسم

گوش

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من