سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی(1) بر اساس مؤلّفه دانشها

1- ارتقای سطح دانش در جامعه

قابل ارزيابی با:

الف- افزايش نرخ بهره وری از قرآن کريم در خرافه زدايی:

قابل اندازه گيری با:

    – افزايش تعداد آثار علمی که با اتّکا به قرآن کريم تهيّه شده است.

(به تفکيک مقاله، کتاب و …)

    – افزايش تعداد دانشجويان و طلّاب رشته های فلسفه و حکمت اسلامی و علوم قرآنی (تفسير قرآن)

    – افزايش تعداد اساتيد رشته های فلسفه و حکمت اسلامی و علوم قرآنی (تفسير قرآن)

    – افزايش تعداد آثار علمی که به منظور تبيين خرافات و ريشه يابی آن تهيّه شده است.

(به تفکيک مقاله، کتاب و …)

    – افزايش تعداد آثار هنری که به منظور تبيين خرافات و ريشه يابی آن تهيّه شده است.

    – افزايش تعداد خرافه های منسوخ شده

    – کاهش تعداد افراد معتقد به هر يک از خرافات متداول در جامعه

    – افزايش بودجه ی خرافه زدايی

(به تفکيک فعّاليّتهای پژوهشی، آموزشی، هنری و …)

ب – افزايش نرخ بهره وری از قرآن کريم در تاريخنگاری:

قابل اندازه گيری با:

    – افزايش تعداد دانشجويان و طلّاب رشته ی تاريخ و تمدّن اسلامی

    – افزايش تعداد اساتيد و دانشمندان رشته ی تاريخ و تمدّن اسلامی

– افزايش تعداد مقالات و کتابهای چاپ شده درباره ی تاريخ انبيا که در آن به آيات قرآن کريم و تبيينات معصومين عَلَيْهِمُ السَّلام استناد شده است.

– افزايش تعداد داستانهايی که با توجّه به قرآن کريم نوشته شده است.

ج – افزايش نرخ بهره وری از قرآن کريم در ” فرضيه سازی “:

قابل اندازه گيری با:

    – افزايش تعداد دانشمندان، اساتيد و پژوهشگران مسلمان و عالِم در قرآن کريم در رشته های مختلف علمی

(به تفکيک هر يک از رشته های علمی و سطح آگاهی به قرآن کريم)

    – افزايش مقدار ساعات قرائت قرآن کريم و تأمّل در آن

(به تفکيک دانشمندان و پژوهشگران هر يک از رشته های مختلف علمی و تفکيک اوقات رسمی و اختياری)

    – افزايش تعداد گروههای پژوهشی که از قرآن کريم، به عنوان يک منبع حقيقت، نظرخواهی می کنند.

    – افزايش تعداد آثار علمی که در آن به قرآن کريم استناد شده است.

(به تفکيک موضوع و تفکيک مقاله، کتاب و …)

    – افزايش بودجه ی مصرفی برای بهره وری از قرآن کريم در فرضيه سازی

د – ارتقای سطح ” توسعه ی فقه ” در جامعه:

قابل اندازه گيری با:

    -افزايش مقدار متوسّط وقت مصرفی فقها برای آشنايی با علوم جديد به ويژه علوم انسانی

(به تفکيک نفر/ ساعت/ رشته)

    – افزايش مقدار متوسّط وقت مصرفی فقها برای آشنايی با سؤالات و موضوعات مبتلا به جامعه

(به تفکيک نفر/ ساعت/ موضوع)

    – افزايش تعداد موضوعات و سؤالات مطرح شده ی جديد قابل عرضه به منابع فقهی

(به تفکيک حوزه/ دانشگاه/ جامعه/ جهان)

    – افزايش تعداد پاسخها به موضوعات و سؤالات مطرح

(به تفکيک حوزه/ دانشگاه/ جامعه)

    – افزايش تعداد دانشجويان و طلّاب رشته فقه

– افزايش مقدار ساعات رسمی آموزشی و پژوهشی منظور شده برای آشنايی دانشجويان و طلّاب رشته ی فقه با موضوعات و علوم جديد

(به تفکيک مرکز آموزشی و پژوهشی/ ساعت/ موضوع)

– افزايش تعداد قوانين اجتماعی، اقتصادی، قضايی و سياسی متّخذ از قرآن کريم و منطبق با آن

– افزايش بودجه برای توسعه ی فقه

ه – افزايش نرخ بهره وری از توانايی علم آموزی انسان در جامعه:

قابل ارزيابی با:

            1- بهبود شاخصهای مربوط به دانشمندان و اساتيد:

الف – افزايش تعداد دانشمندان و اساتيد

(به تفکيک رشته های مختلف علمی)

ب – افزايش نرخ انتشار علم و حقايق توسّط اساتيد و دانشمندان

(به تفکيک رشته های مختلف علمی و به تفکيک آموزش نفر/ ساعت؛ پژوهش نفر/ موضوع؛ سخنرانی نفر/ساعت؛ راهنمايی دانشجو رساله/ساعت؛ کتاب و مقاله نفر/موضوع؛ نقد، فرضيه و نظريه

ج – افزايش نرخ بی مهری ظلمه و ستمگران نسبت به دانشمندان و اساتيد

(به تفکيک نفر/علّت/شدّت)

د – کاهش نرخ شيوع بهره وری مادّی و ترجيح مصلحتهای شخصی بين دانشمندان و اساتيد

(به تفکيک نفر/دليل)

ه – افزايش نرخ ايمان دانشمندان و اساتيد نسبت به خداوند، قرآن و روز جزا

قابل اندازه گيری با شاخصهای ايمان و همچنين:

– افزايش نرخ وقت گذاری برای انجام فرايض و مستحبّات

– افزايش نرخ وقت گذاری برای غور و تفحّص در قرآن کريم

– افزايش نرخ خضوع و خشوع در برابر مقام الهی

– افزايش نرخ حضور در نمازهای جمعه و جماعات

– افزايش نرخ حضور در جمع مردم

– افزايش مدّت حضور در جبهه های جنگ با کفّار

و – افزايش نرخ کارکرد و تلاش اساتيد و دانشمندان:

قابل اندازه گيری با:

– افزايش نرخ شبهات رفع شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت شيوع)

– افزايش نرخ سنّتهای زنده شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت شيوع)

– افزايش نرخ سؤالات و مسائل پاسخ گفته شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت رفع ابهام)

– افزايش نرخ بدعتهای برملا شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت وضوح)

– افزايش نرخ خرافات تبيين شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت وضوح)

– افزايش نرخ فتنه های آشکار شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت وضوح)

– افزايش نرخ ايستادگی برای اقامه ی حق

قابل اندازه گيری با:

1- تعداد آثار علمی مربوط به موضوع

2- مدّت اشتغال به موضوع

3- شدّت مقابله مخالفان با موضوع

قابل اندازه گيری با:

– تعداد آثار علمی مخالفان

            – شدّت عمل غير علمی مخالفان

(به تفکيک درگيری لفظی، علمی و …)

يا مدّت زندانی شدن، مدّت تبعيد و …

                                        – افزايش نرخ عامليّت به علم

(به تفکيک نفر/ موضوع/ عمل)

    ز – بودجه ی تأمين رفاه دانشمندان و اساتيد

2- بهبود شاخصهای مربوط به دانشجويان و فارغ التّحصيلان:

    الف – افزايش تعداد فارغ التّحصيلان

(به تفکيک مقطع و رشته ی تحصيلی)

    ب – افزايش تعداد دانش آموزان، دانشجويان و طلّاب

(به تفکيک مقطع و رشته ی تحصيلی)

    ج – افزايش تعداد داوطلبين کنکور

(به تفکيک مقطع و رشته ی تحصيلی)

    د – کاهش نرخ مدرک گرايی

قابل اندازه گيری با:

                افزايش نرخ تلاش علمی قبل و بعد از فراغت از تحصيل

قابل اندازه گيری با:

                  – مدّت مطالعه

                  – مدّت پژوهش

                  – تعداد آثار علمی به تفکيک مقاله، کتاب، سخنرانی و …

                  – مدّت حضور در کلاس، سخنرانی، همايش و …

                  – تعداد سفرهای علمی

ه – افزايش نرخ ايمان دانش آموزان، دانشجويان و طلّاب

قابل اندازه گيری با شاخصهای ايمان و همچنين:

            – مدّت اختصاص داده شده به انجام فرايض و مستحبّات

            – مدّت اختصاص داده شده به قرائت قرآن

            – مدّت حضور در نمازهای جمعه و جماعات

            – مدّت حضور در جبهه های جنگ با کفّار

و – بودجه ی تأمين رفاه علمی و زندگی دانشجويان و طلّاب

3- بهبود شاخصهای مربوط به مؤسّسات و مراکز آموزشی:

   الف – افزايش تعداد مراکز آموزشی

(به تفکيک مقطع و تفکيک دولتی و غير انتفاعی)

   ب – افزايش ظرفيت پذيرش مؤسّسات و مراکز آموزشی

(به تفکيک مقطع و تفکيک دولتی و غير انتفاعی)

   ج – افزايش شدّت فعّاليّت هر يک از مراکز آموزشی

قابل اندازه گيری با:

               – تعداد کلاسهای آموزشی تشکيل شده

               – تعداد آموزگاران و اساتيد عضو و همکار

               …

   د – افزايش بودجه ی مربوط به ساخت، گسترش و اراره ی مراکز آموزشی

4- بهبود شاخصهای مربوط به آزمايشگاهها:

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من