سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی (2) بر اساس مؤلّفه دانشها

4- بهبود شاخص ­هاي مربوط به آزمايشگاه ­ها:

الف- افزايش تعداد آزمايشگاه­ هاي تخصصي در هر يک از رشته ­هاي لازم

ب- افزايش تعداد پرسنل آزمايشگاهي

ج- افزايش تعداد داوطلبين همکاري با آزمايشگاه ­هاي علمي

د- افزايش تعداد آزمايش­ هاي انجام شده

هـ-­ افزايش تعداد آزمايش ­هاي به نتيجه رسيده

و- افزايش بودجه ­ي ساخت، گسترش و اداره­ ي آزمايشگاه ­ها

5- بهبود شاخص ­هاي مربوط به مراکز پژوهشي و تحقيقاتي:

الف- افزايش تعداد پژوهشگاه ­ها، پژوهشکده ­ها و گروه ­هاي پژوهشي

ب- افزايش تعداد پرسنل فعّال در مراکز پژوهشي

ج- افزايش تعداد داوطلبين همکاري با مراکز پژوهشي

د- افزايش بودجه­ ي ساخت، گسترش و اداره ­ي مراکز پژوهشي و تحقيقاتي

6- بهبود شاخص ­هاي مربوط به کتابخانه ­ها:

الف- افزايش تعداد کتابخانه ­ها در کل کشور

ب- افزايش تعداد کتابخانه­ هاي تخصّصي

ج- افزايش تعداد پرسنل ­فعال در کتابخانه ­ها

د- افزايش تعداد کتابدار هاي متخصّص

هـ- افزايش تعداد کتاب

(به تفکيک کتابخانه)

و (به تفکيک خطّي، چاپي، تخصصي، ترجمه، تأليف و …)

و- افزايش تعداد مراجعين به کتابخانه ­ها

ز- افزايش ظرفيت کتابخانه­ ها

ح- افزايش امکانات کتابخانه ­ها

ط- افزايش بودجه ­ي ساخت، گسترش و اداره ­ي کتابخانه ­ها

7- بهبود شاخص­ هاي مربوط به آثار علمي:

الف- افزايش تعداد اثر علمي چاپ شده

(به تفکيک کتاب، نشريه)

ب- افزايش تعداد اثر علمي تهيه شده

(به تفکيک کتاب، نشريه، رساله، مقاله، ديسک، کاست، فيلم و…)

ج- افزايش نرخ استقبال از آثار علمي تهيه شده

قابل اندازه­ گيري با:

– تعداد آثار علمي فروخته شده

(به تفکيک کتاب، نشريه، ديسک، کاست، فيلم و…)

– تعداد علاقمندان به فيلم ­هاي علمي

د- افزايش نرخ کارکرد آثار علمي

قابل اندازه ­گيري با:

– افزايش سطح دانش افراد جامعه

(به تفکيک نفر/ موضوع)

– افزايش سطح وضوح بدعت­ها، توطئه­ ها و نفاق ­ها در جامعه

– افزايش سطح رفع شبهات ديني

– افزايش سطح اطاعت از فرامين الهي

– کاهش نرخ جرايم در جامعه

8- بهبود شاخص ­­هاي مربوط به مؤلفين و نويسندگان:

الف- افزايش تعداد مؤلفين و نويسندگان

ب- افزايش نرخ دانش مؤلفين و نويسندگان

قابل اندازه ­گيري با:

– افزايش نرخ مدارج علمي مؤلفين و نويسندگان

– افزايش نرخ دلايل و براهين علمي و منطقي مطالب

– کاهش نرخ تضاد و تناقض مطالب

ج- افزايش نرخ ايمان مؤلفين و نويسندگان

قابل اندازه گيری با:

– کاهش نرخ لجاجت و جدل پيرامون مطالب

– افزايش نرخ تعهّد نسبت به زدايش جهل و خرافه

د- افزايش بودجه­ ي تأمين رفاه علمي و زندگي مؤلفين و نويسندگان

9- بهبود شاخص­هاي مربوط به مترجمين:

الف- افزايش تعداد مترجمين

(به تفکيک زبان ترجمه)

ب- افزايش نرخ تناسب دانش مترجمين با موضوع ترجمه شده

ج- افزايش تعداد آثار ترجمه شده به فارسي

(به تفکيک زبان ترجمه/ موضوع)

د- افزايش تعداد آثار ترجمه شده به زبان ­هاي ديگر

(به تفکيک آثار فارسي/ آثار روايي/ قرآن کريم)

هـ- افزايش بودجه ­ي تأمين رفاه علمي و زندگي مترجمين

10- بهبود شاخص­هاي مربوط به تحقيق و پژوهش:

الف- افزايش تعداد محقّقين و پژوهشگران

(به تفکيک رشته ­ي تخصّصي)

ب- افزايش نرخ تناسب طرح ­هاي تحقيقاتي با نيازهاي جامعه

قابل اندازه­ گيري با:

– افزايش نرخ تقاضا براي بهره ­وري از نتايج هر طرح

– افزايش نرخ کارکرد نتايج هر طرح

ج- افزايش نرخ تمايل به تحقيق و پژوهش در جامعه

د- افزايش نرخ جذب پژوهشگران در مراکز و مؤسّسات پژوهشي

هـ- افزايش نرخ تعهّد و ايمان پژوهشگران

قابل اندازه­ گيري با:

– افزايش نرخ توجّه به قرآن کريم به عنوان منبع و مرجع قابل استناد

– افزايش نرخ تناسب گزارش پژوهشها با واقعيت و حقيقت کشف شده در آن

و- افزايش تعداد طرح­هاي پژوهشي تعريف شده

(به تفکيک رشته ­هاي تخصّصي)

ز- افزايش تعداد طرح­ هاي پژوهشي پايان يافته

(به تفکيک رشته­ هاي تخصّصي)

ح- افزايش بودجه ­ي تحقيقات

11- بهبود شاخصهاي مربوط به کنفرانسها، همايشها و مسابقات:

الف- افزايش تعداد کنفرانس­ها، همايش­ها و مسابقات علمي

ب- افزايش نرخ پشتوانه­ ي علمي کنفرانس­ها، همايش­ها و مسابقات علمي

قابل اندازه­ گيري با:

1- افزايش تعداد اساتيد و دانشمندان شرکت کننده در برگزاري کنفرانس­ها، همايش­ها

2- افزايش نرخ سؤالات علمي مطرح شده قبل از همايش

3- افزايش نرخ تناسب مطالب برگزيده با سؤالات مطرح

4- افزايش نرخ پاسخ سؤالات پس از همايش

ج- افزايش نرخ کارکرد کنفرانس­ها و همايش­ها

قابل اندازه­ گيري با:

– افزايش تعداد برنامه­ هاي تنظيم شده يا اقدامات انجام شده ناشي از کنفرانس يا همايش مورد نظر

– افزايش تعداد طرح­هاي پژوهشي تعريف شده ناشي از کنفرانس يا همايش مورد نظر

– افزايش تعداد افراد جذب شده به فعّاليّت­هاي علمي و پژوهشي در اثر کنفرانس يا همايش مورد نظر

د- افزايش بودجه ­ي برگزاري کنفرانس­ها، همايش­ها و مسابقات علمي

12- بهبود شاخص­هاي مربوط به سفرهاي علمي- تحقيقاتي:

الف- افزايش تعداد سفرهاي علمي فردي يا گروهي

(به تفکيک مقصد و موضوع مورد مطالعه)

ب- افزايش درصد سفرهاي علمي نسبت به کل مسافرت ­هاي انجام شده

ج- افزايش نرخ کارکرد سفرهاي علمي

قابل اندازه­ گيري با:

– افزايش تعداد سفرنامه ­هاي حاوي نتايج علمي سفرها

– افزايش نرخ پاسخگويي به مشکلات يا سؤالات مطرح قبل از سفر

افزايش تعداد طرح­ هاي پژوهشي جديد تعريف شده پس از سفر

افزايش نرخ برنامه­ هاي تنظيم شده يا اقدامات انجام شده پس از سفر

د- افزايش بودجه ­ي سفرهاي علمي- تحقيقاتي

13- بهبود شاخص­هاي مربوط به گسترش علم در جامعه:

– افزايش درصد افراد باسواد به جمعيت کلّ کشور

(به تفکيک زنان و مردان و تفکيک مدرک علمي)

– افزايش درصد اختصاص بودجه ­ي کلّ کشور به علم

– افزايش درصد اختصاص بودجه­ ي متوسّط هر خانوار به علم

– افزايش نرخ متوسّط ساعات مطالعه ­ي روزانه­ ي افراد جامعه

– افزايش تعداد کلاس­ هاي آموزشي

(به تفکيک استان، شهر، منطقه، روستا)

– افزايش تعداد کتاب ­ها و نشريات خريداري شده

– افزايش تعداد کتاب ­هاي امانت گرفته شده

– افزايش درصد برنامه ­هاي علمي صدا و سيما نسبت به کل برنامه ها

– افزايش درصد بينندگان برنامه ­هاي علمي صدا و سيما

14- بهبود شاخص­هاي مربوط به کاربرد علم در جامعه:

– افزايش نرخ تناسب انتخاب شغل با رشته ­ي تحصيلي افراد

– افزايش نرخ تناسب انتصابات با رشته­ ي تحصيلي افراد

– افزايش نرخ بهره ­وري فعّاليّت ­هاي توليدي از نتايج علمي- تحقيقاتي

(به تفکيک فعّاليّت توليدي/ موضوع علمي/ درصد بهره­ وري)

– افزايش نرخ بهره ­وري هنرمندان از نتايج علمي- تحقيقاتي

(به تفکيک هنر/ موضوع علمي/ درصد بهره ­وري)

– افزايش نرخ بهره ­وري از نتايج علمي- تحقيقاتي در تهيه ­ي قوانين و برنامه هاي اجرايي

– افزايش نرخ بهره ­وري پزشکان از آزمايش ­هاي علمي- تحقيقاتي

– افزايش نرخ بهره ­وري از تحقيقات در صدور احکام

15- بهبود شاخص­هاي مربوط به مراکز انتشاراتي و چاپخانه ها:

– افزايش تعداد مراکز انتشاراتي

– افزايش تعداد چاپخانه­ ها

– افزايش تعداد کارکنان مراکز انتشاراتي

– افزايش تعداد کارکنان چاپخانه ­ها

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من