سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس 1 – مقدّمه ای بر نکات مهمّ صرف و نحو1

مقدّمه­ اي بر صرف و نحو

برای فراگيری نهج­ البلاغه، که به زبان عربی است، بايد دستور زبان عربی يا «صرف و نحو» و لغت عربي را بياموزيم. زبان عربی مانند زبان­های ديگر از چند جمله و عبارت تشکيل شده­ است. هر جمله يا عبارت از چند کلمه تشکيل می­ شود. «کلمه» در زبان عربی مانند زبان فارسی از حروف الفبا تشکيل می­ شود. هرگاه چند حرف در کنار يکديگر به گونه­ ای قرار بگيرند که دارای يک معنی معيّنی باشند، کلمه به وجود می­ آيد. مانند: «مِن= از» ، «خُطْبَةٍ= سخنرانی»، «يَذْکُرُ= بيان می­ کند»، «خَلْقِ= آفرينش»، «آدَمَ= آدم». حروف هجا يا الفبای عربی همان الفبای فارسی است. تنها چهار حرف از حروف الفبای فارسی در عربی نيست. اين حروف عبارتند از: «پ، چ، ژ، گ».

اسم و شکل حروف يا الفبای عربی

الف، همزه، باء ، تاء ، ثاء ، جيم ، حاء ، خاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سين ، شين ، صاد ،

ا   ،  ء ،  ب ،    ت ،  ث ،    ج ،   ح ،    خ   ،  د ،   ذ ،   ر ،   ز ،   س ،   ش ، ص ،

ضاد ، طاء ، ظاء ، عين ، غين ، فاء ، قاف ، کاف ، لام ، ميم ، نون ، هاء ، واو ، ياء .

ض ،  ط ،   ظ ،   ع ،    غ ،   ف ،    ق ،     ک ،   ل ،   م ،   ن ،   ﻫ ،    و ،  ی .

از بين 29 حرف الفبای عربی، تلفّظ 10 حرف با تلفّظ آنها در زبان فارسی متفاوت است. اين حروف عبارتند از: «ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و» تلفّظ 18 حرف باقی در فارسی و عربی يکسان است. درباره تلفّظ هر يک از اين حروف مختصراً توضيح کوتاهی می­ آيد:

حرف (ث) اين حرف را بايد به صورت نوک زبانی ادا کرد. يعنی در حاليکه نوک زبان با دندانهای جلو در آرواره بالا تماس دارد، هوا را به بيرون می­ دميم.

حرف (ح) اين حرف با گرفتگی خاصّی در حلق، ايجاد می­ شود. در هنگام تلفّظ اين حرف هوا با فشار از وسط حلق به طرف بيرون دميده می­ شود.

حرف (ذ) اين حرف نيز از نوک زبان و با صدای نازک ادا می­ شود.

حرف (ص) اين حرف مانند سين تلفّظ می­ شود ولی همراه آن صدا پر حجم و درشت می­ گردد.

حرف (ض) اين حرف از تماس کناره زبان با دندان­های آسيای بالا و با صدای پر حجم و درشت تلفّظ می­ شود.

حرف (ط) اين حرف مانند حرف تاء تلفّظ می­ شود با اين تفاوت که صدای آن درشت و پر حجم می­ باشد.

حرف (ظ) اين حرف مانند حرف ذال از تماس نوک زبان با سر دندان­های آرواره بالا ايجاد می­ شود، با اين تفاوت که صدا در حرف ظاء درشت و پر حجم می­ گردد.

حرف (ع) اين حرف از ميان حلق و به صورت نرم ادا می ­شود و گوئی صدا کِش می­ آيد.

حرف (غ) اين حرف از همان محلّ تلفّظ حرف خاء يعنی از ابتدای حلق تلفّظ می­ شود ولی صدای آن نرم و کشيده و دنباله­ دار است و حالت خراش و خشونت صدای خاء را ندارد.

حرف (و) اين حرف از ميان دو لب ادا می­ شود، بدون آنکه دندان­های بالا با لب پايين مماس گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من