سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس سوّم

 

درس سوم: تجزيه بِسْمِ و شناخت کلمه اِسْمِ

«اِسْمِ» کلمه ديگر ترکيب « بِِسْمِ » است که حرف « اِ = همزه » آن حذف شده است.

—            معنی فارسی « اِسْم » « نام » است.

—            کلمه « اِسْم » از « همزه مکسور اِ » و « سين ساکن   سْ » و « ميم » تشکيل شده است.

—            حرف « ا = همزه » دو نوع است. همزه قطع و همزه وصل. همزه قطع هميشه در جمله باقی است و خوانده مي شود.

—            همزه « اِسم » همزه وصل است.

—            همزه وصل اگر در ابتدای جمله بيايد خوانده مي شود ولی اگر در وسط جمله بيايد خوانده نمي شود.

—            در « بِِسْمِ » چون همزه « اِِسْمِ » بعد از کلمه « بِ » آمده است ناخوانا است.

—            در موارد ديگر قرآن کريم « بِاسْمِ » نوشته مي شود ولی « بِسْمِ » خوانده مي شود.

—            تنها در « بِِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » به دليل تکرار زياد همزه حذف شده است.

—            به ترکيب « بِِسْمِ » جار و مجرور گفته می شود. « بِ » حرف جرّ = جارّ است و « اِسْمِ » مجرور است.

—            يک کلمه مجرور کلمه ای است که حرف آخر آن دارای يکی از حرکات يا صداهای « کسره –ِ » يا « تنوين جرّ -ٍ » باشد. برخی از کلمات با حرف « ياء » مجرور می شوند.

—            حرکت حرف آخر بسياری از کلمات نشانه نقش آن کلمات در جمله است.

—            حرکت حرف آخر کلمه « اِسْمِ » در ترکيب « بِسْمِ » کسره است. حرکت کسره نشانه مجرور بودن کلمه است.

—            علّت مجرور بودن « اِسْمِ » حرف جرّ « بِ » است که قبل از آن آمده است.

—            معنی « بِسْمِ اللّهِ » مي شود «شروع می کنم به نامِ خداوند …»

 

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من