سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

ترجمه و معني انگليسي الفاظ سوره مسد

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن ِالرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبی لَهَبٍ وَتَبَّ(1)مَاأَغْنی ‏عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ(2)

سَيَصْلی ‏نَارًا ذَات لهََبٍ(3)وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(4)

فی جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ (5)

 

به نام خدای بخشاينده مهربان

دستهای ابولهب بريده باد و هلاك بر او. (1)

دارايى او و آنچه به دست آورده بود به حالش سود نكرد. (2)

زودا كه به آتشی شعله‏ ور درافتد. (3)و زنش هيزم‏كش است. (4)

وبرگردن ريسمانى ازليف خرما دارد. (5)

 

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful

Perdition overtake both hands of Abu lahab,(Father of Flame) and he will perish (1

His wealth and what he earns will not avail him (2

He shall soon burn in fire that flame (3

And his wife, the bearer of fuel (4

Upon her neck a halter of strongly twisted rope (5)

 

لغات و معنی Words and Meanings

 

Perdition

)پرديشن(         –            فنا/نابودي

اين کلمه اسم است.

Overtake

)اُوِرتِيک(         –            گرفتن

اين کلمه فعل است.

Both

)بُذ(        –            هردو

اين کلمه مي تواند صفت ،قيد وضمير باشد . در اينجا اين کلمه صفت است.

Hands

(هَندز)            يدَا         دستان

اين کلمه اسم جمع است. مفرد آن hand است.براي ساختن اسم جمع s يا es را به آخر اسم مفرد اضافه مي کنيم .

Of

(آو)                     –                               –

اين کلمه حرف اضافه است. حرف اضافه کلمه اي است که قبل از اسم به کار برده مي شود تا بتواند رابطه آنرا با کلمه ديگري در جمله نشان دهد.

Father of Flame abu lahab))

(فادِرآوفِلِيم)      اَبِي لَهَب        پدر آتش

اين کلمه ترکيب اضافي است. مالکيت براي اشخاص با “s است اما يک حالت ديگر براي نشان دادن مالکيت استفاده از ترکيب اضافي با of است که مانند کسره در زبان فارسي عمل مي کند. ( of بيشتر براي اشياء مورد استفاده قرار مي گيرد اما در موارد خاص براي انسانها و موجودات جاندار هم مورد استفاده دارد.)

And      

(اَند)              –           و

اين کلمه حرف ربط است.

He

)هی(          –            او

اين کلمه ضمير فاعلي است

Will

(ويل)         –        خواستن

اين کلمه فعل کمکي است. معمولاً براي نشان دادن زمان آينده از اين فعل کمکي استفاده مي شود.

Perish

پِريش)     تَبَّت/ وَتَبّ    مردن/هلاک شدن)

اين کلمه فعل است.

His

(هيز)          ُه        او ، -َش

اين کلمه ضمير ملکي است. ضمير ملکي کلمه اي است که علاوه بر ضمير بودن مالکيت را بيان مي کند و در حقيقت به جاي صفت ملکي و اسم مي نشيند. ضمير کلمه اي است که جاي اسم مي نشيند و براي رفع تکرار اسم به کار مي رود.

Wealth

(وِلث)                 مَالَ      زيادي/ثروت

اين کلمه اسم است.

What

(وات)        مَا       آنچه

اين کلمه ضمير ربط يا همان ضمير موصولي است. ضمير موصولي ضميري است که دو جمله را به يکديگر وصل مي کند. ضمير موصولي what  اشاره به مرجع نمي کند يعني اصلاً مرجع نداشته و مشخص نيست که مرجع آن مذکر است يا مونث و معادل کلمه  آنچه و آنچه که در زبان فارسي است.

Earns

(اِرنز)        کَسَبَ          سودآور بودن/بدست آوردن

اين کلمه فعل است. S نشان دهنده سوم شخص بودن آن است.

Not

(نات)                     مَا                     نه

اين كلمه ، قيد است و براي منفي كردن جمله مورد استفاده قرار مي گيرد. براي منفي کردن با not ، آن را بعد از فعل می آوريم.

Avail

(اَوِيل)   اَغني          فايده داشتن/نتيجه داشتن

اين کلمه مي تواند اسم و فعل باشد که در اينجا  فعل است.

Him     

(هيم)                 هُ                 او

اين کلمه ضمير مفعولي است. چون اين ضمائر در حالت مفعولي به کار مي روند به آنها ضمائر مفعولي گفته می شود.

Shall    

(شَل)                 –           بايد

اين کلمه فعل کمکي است. معمولاً براي نشان دادن زمان آينده (آينده نزديک) از اين کلمه استفاده مي شود.

Soon

(سُون)                سَ           به زودي

اين کلمه قيد است. قيد کلمه اي است که براي توصيف و چگونگي فعل در جمله به کار مي رود. به عبارت ديگر هر زمان که بخواهيم چگونگي انجام عملي را نشان دهيم از قيد حالت استفاده مي کنيم. لغت adverb در زبان انگليسی معادل واژه قيد به معني ” اضافه شده به فعل ” است.

Burn

(بِِرن)         يصلي         سوختن

اين کلمه فعل است.

In

(اين)                  –           در

اين کلمه حرف اضافه است.

Fire

(فاير)                نَارَ            آتش

اين کلمه هم مي تواند اسم باشد و هم فعل. در اينجا اسم است.

That

(ذَت)     –            که

اين کلمه ضمير ربط يا ضمير موصولي است. اين کلمه که در وسط جمله به عنوان ضمير ربط به کار مي رود داراي خصوصيات زير است: 1)معادل “که” در زبان فارسي است 2)اشاره به اشياء مي کند يعني مرجع آن اشياء است.3) داراي حالت فاعلي و مفعولي است ( يعني بعد از آن فعل يا فاعل به کار مي رود.

Flame

(فِلِيم)        لَهَب          آتش/ شعله کشيدن

اين کلمه اسم و فعل است که در اينجا فعل است.

 Wife

(وايف)                اِمرَاَة        زن

اين کلمه اسم است. در زبان انگليسي معادل واژه همسر ، براي زن کلمه wife و براي مرد کلمه husbandاست.

The

(ذِ)              –               –

اين کلمه حرف تعريف معيّن است.

Bearer

(بييرِر)   حَمّالَة        حمل کننده /آورنده

اين کلمه اسم فاعل است. فعل آن bear است. در زبان انگليسي براي ساختن اسم فاعل er را به آخر فعل اضافه مي کنند.

Of

(آو)                                –           –

اين کلمه حرف اضافه است. حرف اضافه کلمه اي است که قبل از اسم به کار می رود تا رابطه آنرا با کلمه ديگري در جمله نشان دهد.

Fuel     

(في يول)              –     سوخت

اين کلمه هم مي تواند اسم باشد و هم فعل. در اينجا اسم است .

Upon

(آپان)            في            در/روي

اين کلمه حرف اضافه است

Her

(هِر)                 ها        او/آن

اين کلمه ضمير ملکي است که براي مونث به کار می رود.

Neck

(نِک)               جِِيد         گردن

اين کلمه اسم است.

A

(اِ)          –        يک

اين کلمه حرف تعريف نا معيّن است.

Halter

(هالتِر)                   –افسار/ طنابِ دار

اين کلمه اسم است.

Strongly

(اِستِرانگ لي)       –            قوياً/به شدّت

اين کلمه قيد است. براي ساختن قيد در زبان انگليسي ly را به آخر صفت اضافه مي کنيم. در اينجا strong صفت و به معني قوي و نيرومند است.

Twisted

(توايستِد)              –     پيچيده شده

اين کلمه صفت است. twist ريشه صفت twisted است. Twist هم مي تواند اسم باشد و هم فعل . در حالت اسمي به معناي پيچ و خم و در حالت فعلي به معناي پِيچِيدن است. در اينجا فعل است. گاهي اوقات از گذشته فعل به عنوان صفت استفاده مي شود. twisted گذشته فعل twist و صفت است. براي ساختن گذشته در زبان انگليسي d يا ed را به آخر فعل اضافه مي کنيم.

Rope

(رُوپ)               حَبل         ريسمان

اين کلمه اسم است.

نکات گرامري :

منفي كردن جمله

با توجه به فعل موجود در جمله ، به دو صورت جمله را منفی می كنيم.

  1. 1)اگر فعل جمله فعل to be بود ، كلمه not را بعد از فعل tobe قرار مي دهيم.
  2. 2)اگر فعل جمله ، فعل اصلی بود از فعلهاي كمكی do و does استفاده كرده و بعد از آن از كلمه not استفاده مي كنيم.  Does برای سوم شخص و do برای ساير اشخاص استفاده می شود.
  3. 3)اگر در جمله فعل كمكی داشتيم، not را بعد از فعل كمكی می آوريم. مانند:
  4. His wealth and what he earns will not avail him در اين جمله ، چون فعل کمکی will آمده است، برای منفی کردن بعد از will يک not اضافه می کنيم.


دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من