کارگاه تخصصی تفسیر قرآن کریم
ارسال توسط author-avatar

آیه سیزدهم، ضرورت شگفتی از شبهه خاک شدن بدن بعد از مرگ مانع معاد و بازگشت

طرح سی روز سی آيه ، رمضان 1440 آيه سيزدهم ضرورت شگفتی از شُبهه « مُردن انسان و تبديل به خاک شدن بدن او مانع از معاد و بازگشت به خدا و...