عنوان قرآن کريم در واحد آموزش برای درج سلسله درسهای مفاهيم قرآن کريم است. آموزش مفاهيم قرآن کريم برای مقطع پيش مقدّماتی است که در چهار سطح (ترم آموزشی) ارائه می شود. متهای آموزشیدر اين چهار سطح برای تمام بازديدکنندگان سايت قابل رؤيت است ولی تنها اعضای سايت از پشتيبانی برخوردار خواهند بود.

کارگاه تخصصی تفسیر قرآن کریم
ارسال توسط author-avatar

آیه سیزدهم، ضرورت شگفتی از شبهه خاک شدن بدن بعد از مرگ مانع معاد و بازگشت

طرح سی روز سی آيه ، رمضان 1440 آيه سيزدهم ضرورت شگفتی از شُبهه « مُردن انسان و تبديل به خاک شدن بدن او مانع از معاد و بازگشت به خدا و...