بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ

منبع اصلی اين سايت در واحد پژوهش قرآن کريم است. علاوه بر بهره وری از قرآن کريم در اعظم پژوهشهای اين سايت، برخی از پژوهشها و مقالات و آثار هنری به طور خاص مربوط به قرآن کريم است. عنوان قرآن در واحد پژوهش اختصاص به اين پژوهشها دارد.مطالب دريافت شده از اعضای سايت نيز ذيل همين عنوان ارائه خواهد شد.