شيوه اجرا:

1- تشكيل دوره تربيت محقّق شامل چهار مقطع:

الف: مقطع پيش مقدّماتي (براي تشكيل كلاسهاي آموزش مفاهيم قرآن كريم و مفاهيم نهج البلاغه در چهار سطح با جذب خواهران با معلومات زير ديپلم، ديپلم و فارغ التحصيلان رشته هاي غير علوم اسلامي)

ب: مقطع مقدماتي (براي ادامه تحصيل فارغ التحصيلان مقطع پيش مقدماتي و جذب خواهران با معلومات كارشناسي علوم اسلامي و پايان سطح2 حوزه هاي علميّه و رساندن ايشان به رتبه دستياري پژوهش)

ج : مقطع متوسّط (براي ادامه تحصيل فارغ التحصيلان مقطع مقدّماتي تا رسيدن به رتبه پژوهشگري)

د : مقطع عالي (براي ادامه تحصيل فارغ التّحصيلان مقطع متوسّط تا رسيدن به رتبه پژوهشگري خاص)

2- دعوت از خواهران پژوهشگر (با مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد رشته­ هاي علوم اسلامي دانشگاهها و سطوح 4 و 3 حوزه هاي علميّه)

3- تهيّه فهرست موضوعات پژوهشي مركز و تنظيم آن بر حسب اولويتهاي جامعه اسلامي و امكانات مؤسّسه پژوهشي و فهرست منابع مورد نياز موضوعات داراي اولويت هر يك از گروههاي پژوهشي

4- پيشنهاد موضوعات داراي اولويّت به پژوهشگران دعوت شده و بررسي موضوعات پيشنهادي آنان

5- تدارك امكانات لازم از كتابخانه، رايانه، دستيار پژوهش و خدمات لازم براي هر يك از گروههاي پژوهشي و موضوعات پژوهشي در دست اجرا

6- انجام پژوهشهاي اصلي و مرجع مانند تهيّه معجم اعراب الفاظ قرآن كريم، معجم اعراب الفاظ نهج البلاغه، تهيّه سلسله مقالات تحت عنوان مقدّمه اي بر فرهنگ اسلامي و …

7- مديريت و كنترك پژوهشهاي در دست اجرا تا رسيدن به نتايج نهايي

8 – تعامل با مؤسّسات فرهنگي براي