شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی(1) بر اساس مؤلّفه دانشها

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

1- ارتقای سطح دانش در جامعه

قابل ارزيابی با:

الف- افزايش نرخ بهره وری از قرآن کريم در خرافه زدايی:

قابل اندازه گيری با:

    - افزايش تعداد آثار علمی که با اتّکا به قرآن کريم تهيّه شده است.

(به تفکيک مقاله، کتاب و ...)

    - افزايش تعداد دانشجويان و طلّاب رشته های فلسفه و حکمت اسلامی و علوم قرآنی (تفسير قرآن)

    - افزايش تعداد اساتيد رشته های فلسفه و حکمت اسلامی و علوم قرآنی (تفسير قرآن)

    - افزايش تعداد آثار علمی که به منظور تبيين خرافات و ريشه يابی آن تهيّه شده است.

(به تفکيک مقاله، کتاب و ...)

    - افزايش تعداد آثار هنری که به منظور تبيين خرافات و ريشه يابی آن تهيّه شده است.

    - افزايش تعداد خرافه های منسوخ شده

    - کاهش تعداد افراد معتقد به هر يک از خرافات متداول در جامعه

    - افزايش بودجه ی خرافه زدايی

(به تفکيک فعّاليّتهای پژوهشی، آموزشی، هنری و ...)

ب – افزايش نرخ بهره وری از قرآن کريم در تاريخنگاری:

قابل اندازه گيری با:

    - افزايش تعداد دانشجويان و طلّاب رشته ی تاريخ و تمدّن اسلامی

    - افزايش تعداد اساتيد و دانشمندان رشته ی تاريخ و تمدّن اسلامی

- افزايش تعداد مقالات و کتابهای چاپ شده درباره ی تاريخ انبيا که در آن به آيات قرآن کريم و تبيينات معصومين عَلَيْهِمُ السَّلام استناد شده است.

- افزايش تعداد داستانهايی که با توجّه به قرآن کريم نوشته شده است.

ج – افزايش نرخ بهره وری از قرآن کريم در " فرضيه سازی ":

قابل اندازه گيری با:

    - افزايش تعداد دانشمندان، اساتيد و پژوهشگران مسلمان و عالِم در قرآن کريم در رشته های مختلف علمی

(به تفکيک هر يک از رشته های علمی و سطح آگاهی به قرآن کريم)

    - افزايش مقدار ساعات قرائت قرآن کريم و تأمّل در آن

(به تفکيک دانشمندان و پژوهشگران هر يک از رشته های مختلف علمی و تفکيک اوقات رسمی و اختياری)

    - افزايش تعداد گروههای پژوهشی که از قرآن کريم، به عنوان يک منبع حقيقت، نظرخواهی می کنند.

    - افزايش تعداد آثار علمی که در آن به قرآن کريم استناد شده است.

(به تفکيک موضوع و تفکيک مقاله، کتاب و ...)

    - افزايش بودجه ی مصرفی برای بهره وری از قرآن کريم در فرضيه سازی

د – ارتقای سطح " توسعه ی فقه " در جامعه:

قابل اندازه گيری با:

    -افزايش مقدار متوسّط وقت مصرفی فقها برای آشنايی با علوم جديد به ويژه علوم انسانی

(به تفکيک نفر/ ساعت/ رشته)

    - افزايش مقدار متوسّط وقت مصرفی فقها برای آشنايی با سؤالات و موضوعات مبتلا به جامعه

(به تفکيک نفر/ ساعت/ موضوع)

    - افزايش تعداد موضوعات و سؤالات مطرح شده ی جديد قابل عرضه به منابع فقهی

(به تفکيک حوزه/ دانشگاه/ جامعه/ جهان)

    - افزايش تعداد پاسخها به موضوعات و سؤالات مطرح

(به تفکيک حوزه/ دانشگاه/ جامعه)

    - افزايش تعداد دانشجويان و طلّاب رشته فقه

- افزايش مقدار ساعات رسمی آموزشی و پژوهشی منظور شده برای آشنايی دانشجويان و طلّاب رشته ی فقه با موضوعات و علوم جديد

(به تفکيک مرکز آموزشی و پژوهشی/ ساعت/ موضوع)

- افزايش تعداد قوانين اجتماعی، اقتصادی، قضايی و سياسی متّخذ از قرآن کريم و منطبق با آن

- افزايش بودجه برای توسعه ی فقه

ه – افزايش نرخ بهره وری از توانايی علم آموزی انسان در جامعه:

قابل ارزيابی با:

            1- بهبود شاخصهای مربوط به دانشمندان و اساتيد:

الف – افزايش تعداد دانشمندان و اساتيد

(به تفکيک رشته های مختلف علمی)

ب – افزايش نرخ انتشار علم و حقايق توسّط اساتيد و دانشمندان

(به تفکيک رشته های مختلف علمی و به تفکيک آموزش نفر/ ساعت؛ پژوهش نفر/ موضوع؛ سخنرانی نفر/ساعت؛ راهنمايی دانشجو رساله/ساعت؛ کتاب و مقاله نفر/موضوع؛ نقد، فرضيه و نظريه

ج – افزايش نرخ بی مهری ظلمه و ستمگران نسبت به دانشمندان و اساتيد

(به تفکيک نفر/علّت/شدّت)

د – کاهش نرخ شيوع بهره وری مادّی و ترجيح مصلحتهای شخصی بين دانشمندان و اساتيد

(به تفکيک نفر/دليل)

ه – افزايش نرخ ايمان دانشمندان و اساتيد نسبت به خداوند، قرآن و روز جزا

قابل اندازه گيری با شاخصهای ايمان و همچنين:

- افزايش نرخ وقت گذاری برای انجام فرايض و مستحبّات

- افزايش نرخ وقت گذاری برای غور و تفحّص در قرآن کريم

- افزايش نرخ خضوع و خشوع در برابر مقام الهی

- افزايش نرخ حضور در نمازهای جمعه و جماعات

- افزايش نرخ حضور در جمع مردم

- افزايش مدّت حضور در جبهه های جنگ با کفّار

و – افزايش نرخ کارکرد و تلاش اساتيد و دانشمندان:

قابل اندازه گيری با:

- افزايش نرخ شبهات رفع شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت شيوع)

- افزايش نرخ سنّتهای زنده شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت شيوع)

- افزايش نرخ سؤالات و مسائل پاسخ گفته شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت رفع ابهام)

- افزايش نرخ بدعتهای برملا شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت وضوح)

- افزايش نرخ خرافات تبيين شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت وضوح)

- افزايش نرخ فتنه های آشکار شده

(به تفکيک نفر/ موضوع/ شدّت وضوح)

- افزايش نرخ ايستادگی برای اقامه ی حق

قابل اندازه گيری با:

1- تعداد آثار علمی مربوط به موضوع

2- مدّت اشتغال به موضوع

3- شدّت مقابله مخالفان با موضوع

قابل اندازه گيری با:

- تعداد آثار علمی مخالفان

            - شدّت عمل غير علمی مخالفان

(به تفکيک درگيری لفظی، علمی و ...)

يا مدّت زندانی شدن، مدّت تبعيد و ...

                                        - افزايش نرخ عامليّت به علم

(به تفکيک نفر/ موضوع/ عمل)

    ز – بودجه ی تأمين رفاه دانشمندان و اساتيد

2- بهبود شاخصهای مربوط به دانشجويان و فارغ التّحصيلان:

    الف – افزايش تعداد فارغ التّحصيلان

(به تفکيک مقطع و رشته ی تحصيلی)

    ب – افزايش تعداد دانش آموزان، دانشجويان و طلّاب

(به تفکيک مقطع و رشته ی تحصيلی)

    ج – افزايش تعداد داوطلبين کنکور

(به تفکيک مقطع و رشته ی تحصيلی)

    د – کاهش نرخ مدرک گرايی

قابل اندازه گيری با:

                افزايش نرخ تلاش علمی قبل و بعد از فراغت از تحصيل

قابل اندازه گيری با:

                  - مدّت مطالعه

                  - مدّت پژوهش

                  - تعداد آثار علمی به تفکيک مقاله، کتاب، سخنرانی و ...

                  - مدّت حضور در کلاس، سخنرانی، همايش و ...

                  - تعداد سفرهای علمی

ه – افزايش نرخ ايمان دانش آموزان، دانشجويان و طلّاب

قابل اندازه گيری با شاخصهای ايمان و همچنين:

            - مدّت اختصاص داده شده به انجام فرايض و مستحبّات

            - مدّت اختصاص داده شده به قرائت قرآن

            - مدّت حضور در نمازهای جمعه و جماعات

            - مدّت حضور در جبهه های جنگ با کفّار

و – بودجه ی تأمين رفاه علمی و زندگی دانشجويان و طلّاب

3- بهبود شاخصهای مربوط به مؤسّسات و مراکز آموزشی:

   الف – افزايش تعداد مراکز آموزشی

(به تفکيک مقطع و تفکيک دولتی و غير انتفاعی)

   ب – افزايش ظرفيت پذيرش مؤسّسات و مراکز آموزشی

(به تفکيک مقطع و تفکيک دولتی و غير انتفاعی)

   ج – افزايش شدّت فعّاليّت هر يک از مراکز آموزشی

قابل اندازه گيری با:

               - تعداد کلاسهای آموزشی تشکيل شده

               - تعداد آموزگاران و اساتيد عضو و همکار

               ...

   د – افزايش بودجه ی مربوط به ساخت، گسترش و اراره ی مراکز آموزشی

4- بهبود شاخصهای مربوط به آزمايشگاهها:

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی (1 ) دانشها
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز