جدول اعراب الفاظ خطبه 12

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 25 بهمن 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

وَ مِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

        لَمَّا        اَظْفَـــرَهُ            اللهُ       بِـــاَصْحَابِ    الْجَمَلِ ،     وَ

ظرف زمان

ماضي، اِفْعال

مفعولٌ به

فاعل

باء حرف جر

مجرور –ِ

مُضافٌ اِليه

حرف عطف

منصوب

مبنی بر فتح

محلّاً منصوب

مرفوع -ُ

جار و مجرور متعلق به اَظْفَرَ

مجرور –ِ

مبني بر فتح

 

         قَدْ      قَالَ       لَهُ     بَعْضُ      اَصْحَابِـــهِ :     وَدِدْتُ      اَنَّ 

حرف تحقيق

ماضی،ثلامجرّد

جار و مجرور

فاعل

مُضافٌ اليه

هاءمُضافٌ اليه

ماضی،ثلامجرد

مشبّهةٌ بالفعل

مبني برسکون

فاعل[هو]

متعلّق به قَال

مرفوع -ُ

مجرور -ِ

محلاً مجرور

فاعل [تُ]

مبني بر فتح

جمله «وَدِدْتُ ...» محلّاً منصوب مقول قَالَ ، جمله «اَنَّ اَخِی فُلاناً ...» مصدر مؤوّل محلّاً منصوب مفعولٌ به برای وَدِدْتُ

 

      اَخِـــي           فُلَاناً    كَانَ     شَاهِـــدَنَا             لِـــيَرَی 

از اسماء ستّه

ياءمضافٌ اِلَيْه

بَدَل، تابع

فعل ناقص

خبر کانَ

نَامضافٌ اِلَيْه

حرف جرّ

مضارع[هُوَ]فاعل

اسم اَنَّ تقديراً منصوب، ياءمحلّاًمجرور

منصوب

[هُوَ] اسم کَانَ

منصوب -َ

محلّاً مجرور

مصدرمؤوّل محلّاً مجرور به لام جرّ

جمله «کَانَ شَاهِدَنَا ...» محلّاً مرفوع خبر اَنَّ، لام برای تعليل، فعل مضارع يَرَی تقديراً منصوب به اَن مقدّر، جار و مجرور متعلّق به کَانَ

 

      مَا          نَصَـــرَكَ         اللَّهُ      بِـــهِ  عَلَی        اَعْدَائِـــكَ . 

موصول اسمی

ماضی،ثلامجرّد

کَ مفعولٌ به

فاعل

جار و مجرور

حرف جرّ

مجرور -ِ

کَ مُضافٌ اِلَيْه

مفعولٌ به

مبنی برسکون، کَ محلّاً منصوب

مرفوع -ُ

متعلّق به نَصَرَ

جار و مجرور متعلّق به نَصَرَ

محلّاً مجرور

 

         فَـــقَالَ        لَـــهُ    (عَلَيْهِ    ‏السَّلَامُ) :     اَ      هَوَی   اَخِيكَ

حرف عطف

ماضی،ثلامجرد

جار و مجرور

جار و مجرور

مبتدا مؤخّر، -ُ

همزه استفهام

مبتدا، مضاف

مضافٌ اِلَيْه

مبني بر فتح

فاعل[هو]

متعلّق به قال

متعلّق به محذوف خبر مقدّم

مبنی بر فتح

تقديراً مرفوع

کَ مُضافٌ اِلَيْه

جمله «عَلَيْهِ السَّلامُ » جمله معترضه محلّی از اِعراب ندارد. اَخی از اسماء ستّه مجرور به ياء، مضاف برای کَ

 

      مَعَـــنَا ؟             فَـــقَالَ        نَعَمْ ،      قَالَ            فَـــقَدْ

ظرف مکان

نَا مُضافٌ اِلَيْه

حرف عطف

ماضی،ثلامجرّد

حرف جواب

ماضی،ثلامجرّد

حرف عطف

حرف تحقيق

منصوب -َ

محلّاً مجرور

مبنی بر فتح

فاعل[هو]

مبنی برسکون

فاعل[هو]

برای تفريع

مبنی برسکون

مَعَ متعلّق به محذوف خبر، نَعَمْ در پاسخ به پرسش، نَعَمْ محلّاً منصوب مقول قَالَ، جمله «فَقَدْ شَهِدَنَا» محلّاً منصوب مقول قَالَ

 

      شَهِـــدَنَا،             وَ           لَـــقَدْ         شَهِـــدَنَا          فِي  

ماضی،ثلامجرّد

نَا مفعولٌ به

حرف عطف

لَ حرف تأکيد

حرف تحقيق

ماضی،ثلامجرّد

نَا مفعولٌ به

حرف جرّ

فاعل[هو]

محلاً منصوب

مبني بر فتح

مبني بر فتح

مبني بر سكون

مبنی بر فتح

محلاً منصوب

متعلّق به شَهِدَ

جمله «فَقَدْ شَهِدَنَا فِی ...» محلّاً منصوب معطوف به جمله مقول

 

     عَسْكَـــرِنَا          هَذَا      اَقْوَامٌ     فِي     اَصْلَابِ   الرِّجَالِ     وَ 

مجرور به فِی

نَا مضافٌ اليه

بَدَل از عَسْکَر

فاعل شَهِدَ

حرف جر

مجرور -ِ

مضافٌ اليه

حرف عطف

مضاف

محلاً مجرور

تابع ، محلّاً مجرور

مرفوع ـٌـ

جار و مجرور متعلق به [يکون]

مجرور -ِ

مبني بر فتح

هَذَا بَدَل يا عطف بيان از عَسْکَرِ ، جمله « فِی اَصْلابِ ... » محلّاً منصوب صفت برای اَقْوامٌ

 

 

   اَرْحَامِ   النِّسَاءِ ،        سَـــيَرْعَفُ         بِـــهِمُ       الزَّمَانُ ،   وَ         

معطوف، تابع

مضافٌ اليه

حرف مستقبل

فعل مضارع

حرف جر

محلاً مجرور

فاعل

حرف عطف

مجرور -ِ

مجرور -ِ

مبني بر فتح

ثلاثي مجرد

جار و مجرور متعلّق به يَرْعَفُ

مرفوع -ُ

مبني بر فتح

                   

  يَقْوَی         بِـــهِمُ         الْإِيمَانُ .

مضارع،ثلامجرد

حرف جر

محلاً مجرور

فاعل

////////

////////

////////

////////

لفيف مقرون

جار و مجرور متعلّق به يَقْوَى

مرفوع ـُـ

////////

////////

////////

////////

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
جدول اعراب الفاظ خطبه 12
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز