مثنوی قرآنی، آيات 21-40 سوره بقره2

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از سه شنبه, 05 ارديبهشت 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

تصحيح شدن مسيرهای هدايت انسانها با قرآن

و يکی شدن مسير پس از پيروی از قرآن

روزِيت با روزِيت يکسـان نشـد               گرحَبيبَت از بَرَت مهمـان نشـد

من چه گويم هرچه می آيد نصيب             می رساند صدقِ آن رزْقِ حَبيب

کِی به ظُلمت می بَـرَد جانِ هُـدا               ديگرَ از او می رسد نـورِ خُـدا

روشنِ يک يک زِ الفاظِ تو باز               نورِ دائم می شود در مُلکِ راز

تا يکـی زان همـه مهمـان آمده               جـانشينَت در مصلّايـت شــده

از فِساد و سَفْکِ دَم چون شد کِنار           کِی بَرَد جانِ هِدايَت سوی نار؟

علـم عالَـم چون به علمِ او نَهی 360   جَهلِ خود،کِی،تو به محرابَش دَهی؟

آغاز دريافت نازله های الهی و

رشد پيامبر درونی و شياطين نفس و پيروزی بندگان خدا

در صـلاةِ روز و فرجـامِ قنـوت             می بَرَد جانش زِ ميدانِ سکوت

سوره ی اوّل چو آيد سویِ او          گفته ی ديگر بزايد آن عدو

وَرنه آن شاهـد سراسر تا تويی               خود بيَانـدازَد عدويش باتـويی

بنده ات چون سوره یِ تو می بَرَد           تا قيــامَت راهِ فـردا می خَــرَد

دشمنِ کردارِ او گفته ی خود         می بَرَد تا خود نمايد سویِ خود

اين تويی کان سوره ی مُلکِ بَقا             آنچنان گويی که دل گردد جُدا

تا بيايــد آنکه از جايش برفت           اين تويی کو می پذيريش به هفت

تا به هفتــم آسمانش جـا دَهـی           خشتِ اوّل را به جانَش می نَهی

تا بيايـد، از تـو آرَد اين نشـان               جلـوه یِ اوّل بيـاری زو چنـان

"که اگر گفتی، نکردی رنجه شو    370     وَرْنـه با بـودِ خدا رو بنـده شو

تا همـه مُلکِ زميـنِ تو به بَعد               ريشه گيرَد از مصلّايت به سَعد

بَعدِ تو از اين زمين سویِ خداست         هرچه بارَد آسِمانش گُو رَواست"

صِدقِ جانَت روزگاری رُو شود               کـه همـه جانِ هـدايت او شود

جانِ تـو مِعـراجِ کُلِّ عالَـمَ است             تا بيايد دل همه جـا آدَمَ است

جانشينِ کوی تـو در هـر مَکان               عالِمی گـردد که انجامش نَهان

نزدِ تـو در مُلکِ باقی می رَوَد               خِشتِ اوّل تا به آخر می نَهَـد

اينچنين تـو می نمايی در کتاب             غيبِ جانم را که آيَم من زِ تاب

چون رَوَم از روزِ اوّل بر نشان             تـو همــه آيَت نماييَم بــه جـان

بعدِ آن ديگر هدايت از تـو باد               مُلکِ نعمتهـا زِ سـویِ تو فِتاد

تا گلِستانِ دلم پُر رازِ تـوست   380 آنچه در دل می نَهی آغازِ توست

سَبْعِ اوّل تا به سَبْـعِ جانِ خود              می بَری تا زو کنم اَعيانِ خود

اين جهان از جان تو روشن شود         مُلکِ عالَم زو چنين گلشن شود

آنچـه داديَش نشان از ما بَقیٰ               می رسانَـد جانِ او را تا هُـدیٰ

پُر دريغ از مُلکِ اوّل می پَرَد               خـود بميرانَد هـدايَت می بَـرَد

واماندن انسان مغرور به فريبهای شياطينِ درون

ليکن آن جانی که گويی سرکش است          گَر بخواهد خود کُشَد، پُر رَنجش است

اين ملائک که دهد من را نشان           شد زِ من، چون تو نموديَم چنان

آن نشان ديگرَم کـو نزدِ تُست           من نمی دانم، تو آوَر آنچه رُست

نزدِ من ديوِ دو سر پيدایِ زشت       آنچنان خود می نمايد کو سِرِشت

بی نــوا از نایِ خود نور آوَرَد           ديوِ او آتش به نايش می بَــرَد

وقتِ مهرت هم زِ خـود بيرون نشـد   390     نامـه ات جُـز از بَرَش پُـر خون نشـد

من هـوای مِهرِ ديگر کرده ام        نامه ات را هم زِ سويت بُرده ام

ليکن آگاهی زِ راهَت کِی بَرَم             تا نياوردی نشانت کِی بَرَم

باز آنجا هـم تـويی در اين زمين              تو رساندی جـانِ من را تا به کين

کينِ آن دشمن چو شد از سویِ تو              رحمتت آورده ام تا کــوی تـــو

زان سِتمها که به جانم می خَريد              ذرّه ذرّه جانِ مــن از تــو بُريـد

ديگر او از من جُدا خود می نمود          روح تو در من به سويَت می غُنود

تا بيايد من ببيند کو رسيـد         تا به آن اسماء حُسنايت که ديد،

خود چنان آغشته از کينِ درون،               پُر فسون از مهرِ آيين دو دون،

که نبيند دانش پاکت به دل        می بَرَد پنهان مرا تا سوی گل

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
مثنوی قرآنی، آيات 21-40 سوره بقره2
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز