خطبه 9 نهج البلاغه متن ، ترجمه و معنی فارسی الفاظ

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از دوشنبه, 07 بهمن 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

وَ مِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

وَ قَدْ اَرْعَدُوا وَ اَبْرَقُوا ، وَ مَعَ هَذَيْنِ الْاَمْرَيْنِ الْفَشَلُ ، وَ لَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّی نُوقِعَ ، وَ لَا نُسِيلُ حَتَّی نُمْطِرَ .

ترجمه فارسي خطبه 9

واز سخنان آن حضرت عليه السّلام است

خروشيدند و تهديد کردند، و همراه اين دو کار سستي است. و ما تا چيره نباشيم نمي خروشيم، و تا نباريم روان نمی گرديم.

 

معني فارسي الفاظ خطبه 9

«قَدْ» = حرف مختصّ به فعل متصرّف خبری مثبت و مجرّد از جازم و ناصب است ، اين حرف در فعل پس از خود عمل نمی کند و فقط قسم بين آن و فعل فاصله می شود و همراه با فعل مضارع يا افاده ی معنی توقّع می کند ، و يا تقليل ، و يا تکثير ، و با فعل ماضی يا افاده ی معنی تحقيق می کند ، و يا تقريب فعل ماضی به حال.

«اَرْعَدُوا» = فعل ماضی، جمع مذکّر غائب، باب اِفْعَال از ريشه رعد، «رَعَدَ -ُ رَعْداً : بانگ زد و غرّيد، ترسانيد.» ، «اَرْعَدَ  إرْعاداً  ﻫ = او را وعده ي بد داد و تهديد کرد.» ، غرّيدند، تهديد کردند.

«اَبْرَقُوا» = فعل ماضی، جمع مذکّر غائب، باب اِفْعَال از ريشه برق، «اَبْرَقَ إبْراقاً = بيم داد و تهديد کرد.» ، بيم دادند و تهديد کردند.

«مَعَ» = با، همراه. اسمی است مفيد معني مصاحبت و همراهي دو چيز با هم، و در دو مورد به كار مي رود : 1- مضاف و ظرف است که بر مكان يا زمان اجتماع دلالت دارد. يا مُرادف با عِنْدَ است به معنی نزد. 2 - غير مضاف است كه در اين صورت اسمي است مقصور و منصوب و منوّن براي مثنّي و جمع مانند «جاءا معاً : آن دو با هم آمدند» و «جئن معاً : آن زنان با هم آمدند».

«هَذَيْنِ» = «ها» : برای تنبيه است، «ذَيْنِ» اسم اشاره نزديک، مثنّی، اين دو

«اَمْرَيْنِ» = مثنّی اَمْر: مصدر و - دستور، فرمان، دستور دادن. فرمودن. - حال. شأن. كار

«فَشَل» = مصدر، ثلاثی مجرّد، «فَشِلَ  -َ فَشَلاً = سست شد و در هنگام سختي يا جنگ ترسيد.» ، سستی

«لَسْنَا» = نيستيم. فعل ماضی، متکلّم مع الغير از لَيْسَ ، لَيْسَ بر نفي حال دلالت دارد و غير از حال را نيز بنا بر قرينه نفي مي كند. لَيْسَ از افعال ناقصه است و فعل غير متصرّفي است كه مانند كانَ اسم را مرفوع و خبر را منصوب مي كند. گاهي ليس براي استثنا به كار مي رود. ليس بر جمله فعليّه و يا بر مبتدا و خبري كه هر دو مرفوع باشند داخل مي شود و در اين صورت اسم آن ضمير شأن و جمله ي پس از آن به عنوان خبر در محل نصب است، حرف باء براي تأكيد نفي بر سر خبر ليس در مي آيد و خبر را لفظاً مجرور و محلاً منصوب مي سازد «ليس اللهُ بظالمٍ : خدا ستمگر نيست».

«نُرْعِدُ» = فعل مضارع، متکلّم مع الغير از باب اِفْعَال، ريشه رعد، «اَرْعَدَ  إرْعاداً  ﻫ = او را وعده ي بد داد و تهديد کرد.» ، می غرّيم، تهديد می کنيم.

«حَتَّی» = حرف جرّ است برای انتهای غايت . تا. اگر بعد از حَتّی فعل مضارع درآيد حتّی به معنی «کَيْ : برای اينکه» است و فعل مضارع را به تقدير اَنْ ناصبه منصوب می کند. - : گاهی حرف عطف است و مابعد خود را تابع ما قبل خود می کند. - : گاهی حرف ابتدا است. يکی از مواقعی که حرف ابتدا است زمانی است که پس از آن فعل ماضی می آيد.

«نُوقِعَ» = فعل مضارع منصوب، از ريشه وقع، باب اِفْعَال، «اَوْقَعَ  إيقاعاً : چيرگي وغلبه يافت.» ، چيره می شويم، چيرگی و غلبه می يابيم.

«نُسِيلُ» = فعل مضارع ، متکلّم مع الغير، باب اِفْعال، از ريشه سيل (اجوف يائي) ، «سالَ -ِِ سَيْلاً و سَيَلاناً و مَسيلاً و مَسالاً الْماءُ = آب روان شد. - ت عَلَيهِمُ الخَيلُ = سواران  از هر سوي به طرف آنان روان شدند.» - «اَسالَ  إسالةً ﻫ = آن را جاري و روان کرد.»

«نُمْطِرَ» = فعل مضارع منصوب، متکلّم مع الغير، باب اِفْعال، از ريشه مطر، «اَمْطَرَ إمْطاراً» = باران باريد.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
خطبه 9 نهج البلاغه متن ، ترجمه و معنی فارسی الفاظ
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز