متن، ترجمه و معنی الفاظ فصل دوم

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از چهارشنبه, 26 بهمن 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ ، وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ ، وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ ، وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ ، وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ ، لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ ، وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ ، فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ ، وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ ، وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ ، وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ ، وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ ، وَ مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ ، وَ مَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ . كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ ، مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ . مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ ، وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ ، فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَي الْحَرَكَاتِ وَ الْآلَةِ ، بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ، مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَ لَا يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ .

ترجمه فارسي فصل دوّم خطبه 1

آغاز دين شناختنِ خداست، و كمالِ شناخت او باور داشتن اوست، و كمالِ باور داشتنش يگانه دانستنِ اوست، و كمالِ اعتراف به يگانگيش خالص شدن براي اوست، و كمالِ خالص شدن براي او نفي كردنِ صفات از اوست، زيرا هر صفتي گواهي مي­ دهد كه غير از موصوف است، و هر موصوفي گواهي مي­ دهد كه غير از صفت است. پس هر كس خداوند سبحان را توصيف كند براي او همتا قرار داده، و هر كس براي او همتا قرار دهد او را دوتا دانسته است، و هر كس او را دوتا بداند او را تجزيه نموده، و هر كس او را تجزيه كند او را نشناخته است، و كسي كه خداوند را نشناسد به او اشاره مي­ كند، و هر كس به او اشاره كند او را محدود دانسته است، و كسي كه او را محدود بداند او را مي­ شمارد. و هر كس بگويد خداوند در چيست؟ او را در آن چيز گنجانده است. و هر كس بگويد خداوند بالاي چيست؟ آن چيز را از خدا خالي يافته است. هست و پديد نيامده است، موجود است و عدم بر او پيشي نگرفته است. با هر چيزي هست نه با پيوستگي، و غير از هر چيزيست نه با گسيختگي. فاعل است بدون به كارگيري حركات و ابزار. بيناست آنگاه كه ديدگاهي از مخلوقاتش نيست. يكتاست آنگاه كه مأنوسي نيست تا بدان آرام گيرد و از نبودنش وحشت نمي­ كند.

معني فارسي الفاظ فصل دوّم خطبه1

«اَوَّل» = غيرصفت، منصرف، نخست، آغاز 

«مَعْرِفَة» = مصدر، شناخت، علم    «ثَنَّي» = ماضي، تفعيل، دوتا گردانيد.

«كَمَال» = مصدر، همه، تمام          «جَزَّأ» = ماضي، تفعيل، جزء جزء کرد.

«التَّصْدِيق» = مصدر، تفعيل، باور كردن             

«تَوْحِيد» = مصدر، تفعيل، يكتا دانستن              

«الْإِخْلَاص» = مصدر، افعال، خالص شدن                       

«نَفْي» = مصدر، مجرّد، رد كردن، نپذيرفتن           

«الصِّفَات» = جمع صِفَة، صفتها    «عَدَّ» = ماضي،ثلاثی مجرّد، شمرد.

«عَنْ» = حرف جرّ، از              «قَالَ» = ماضي،ثلاثی مجرّد، گفت.

«شَهَادَة» = مصدر،گواهي دادن،اقرار كردن          

«كُلّ» = هر، همه            «مَ = مَا» = ما استفهام، چه چيز؟

«صِفَة» = مصدر، صفت، چگونگي، وصف          

«أَنَّ» = مشبّهةٌ بالفعل، بدرستيكه، همانا             

«هَا» = ضمير مفرد مؤنّث غايب      «اَخْلَي» = ماضي، اِفعال، خالی کرد.

«غَيْر» = اسم معرب، غير، جز، مگر  «مِنْ» = حرف جرّ ، از

«الْمَوْصُوف» = اسم مفعول، وصف شده             

«فَ» = حرف عطف يا رابط جواب شرط   

«مَنْ» = اسم شرط، هركس           

«وَصَفَ» = ماضي ثلاثي مجرّد، وصف كرد.      

«سُبْحَانَ» = مصدر،مفعول­مطلق،­مبرّادانستن     

«قَدْ» = حرف تحقيق، به تحقيق           «شَيْ‏ء» = چيز

«مُقَارَنَة» = مصدرمُفَاعَلَة، همنشينی، پيوستگی

«مُزَايَلَة» = مصدرمُفَاعَلَة،از زَالَ، گسيختگی        

«فَاعِل» = اسم فاعل از فَعَلَ، انجام دهنده            

«مَعْنَي» = معنی، مفهوم     «سَكَن» = مصدر، آنچه به آن اُنس گيرند.

«الْحَرَكَات» = جمع حَرَکَة، حرکت، ضدِّ سکون      

«الْآلَة» =  ابزار         «يَسْتَوْحِش» = مضارع استفعال، مي­ ترسد.

«بَصِير» = بينا، صاحب بصيرت، از نامهای خدا    

«إِذْ» = اسم زمان به معنی آنگاه، يا حرف تعليل به معنی زيرا.

«قَرَنَ» = ماضي،ثلاثي مجرّد، همتا قرار داد. 

«جَهِلَ» = ماضي،ثلاثي مجرّد، نشناخت.

«أَشَارَ» = ماضي، اِفعال، اشاره کرد.

«اِلَي» = حرف جرّ، به سوی، تا

«حَدَّ» = ماضي،ثلاثی مجرّد، حدّ قرار داد.

 

«فِي» = حرف جرّ، در

 

«ضَمَّنَ» = ماضي، تفعيل، گنجاند.

 

«عَلَي» = حرف جرّ، بر، بالای.

 

«كَائِن» = اسم فاعل از کَانَ، موجود

 

«حَدَث» = تازه و نو، پديدار

«مَنْظُور» = اسم مفعول از نَظَرَ، منظره، ديدگاه

«مَوْجُود» = اسم مفعول از وَجَدَ، موجود

«عَدَم» = مصدر، ثلاثي مجرّد، نيستي.

«مَعَ» = اسم مضاف، با

«خَلْق» = مخلوق، آفريده

«مُتَوَحِّد» = اسم فاعل از تفعّل، يکتا، يگانه

«يَسْتَأْنِسُ» = مضارع استفعال، اُنس مي­ گيرد.

«فَقْد» = مصدر، ثلاثي مجرّد، نبودن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
متن، ترجمه و معنی الفاظ فصل دوم
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز