شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی (2) بر اساس مؤلّفه دانشها

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 28 بهمن 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

4- بهبود شاخص ­هاي مربوط به آزمايشگاه ­ها:

الف- افزايش تعداد آزمايشگاه­ هاي تخصصي در هر يک از رشته ­هاي لازم

ب- افزايش تعداد پرسنل آزمايشگاهي

ج- افزايش تعداد داوطلبين همکاري با آزمايشگاه ­هاي علمي

د- افزايش تعداد آزمايش­ هاي انجام شده

هـ-­ افزايش تعداد آزمايش ­هاي به نتيجه رسيده

و- افزايش بودجه ­ي ساخت، گسترش و اداره­ ي آزمايشگاه ­ها

5- بهبود شاخص ­هاي مربوط به مراکز پژوهشي و تحقيقاتي:

الف- افزايش تعداد پژوهشگاه ­ها، پژوهشکده ­ها و گروه ­هاي پژوهشي

ب- افزايش تعداد پرسنل فعّال در مراکز پژوهشي

ج- افزايش تعداد داوطلبين همکاري با مراکز پژوهشي

د- افزايش بودجه­ ي ساخت، گسترش و اداره ­ي مراکز پژوهشي و تحقيقاتي

6- بهبود شاخص ­هاي مربوط به کتابخانه ­ها:

الف- افزايش تعداد کتابخانه ­ها در کل کشور

ب- افزايش تعداد کتابخانه­ هاي تخصّصي

ج- افزايش تعداد پرسنل ­فعال در کتابخانه ­ها

د- افزايش تعداد کتابدار هاي متخصّص

هـ- افزايش تعداد کتاب

(به تفکيک کتابخانه)

و (به تفکيک خطّي، چاپي، تخصصي، ترجمه، تأليف و ...)

و- افزايش تعداد مراجعين به کتابخانه ­ها

ز- افزايش ظرفيت کتابخانه­ ها

ح- افزايش امکانات کتابخانه ­ها

ط- افزايش بودجه ­ي ساخت، گسترش و اداره ­ي کتابخانه ­ها

7- بهبود شاخص­ هاي مربوط به آثار علمي:

الف- افزايش تعداد اثر علمي چاپ شده

(به تفکيک کتاب، نشريه)

ب- افزايش تعداد اثر علمي تهيه شده

(به تفکيک کتاب، نشريه، رساله، مقاله، ديسک، کاست، فيلم و...)

ج- افزايش نرخ استقبال از آثار علمي تهيه شده

قابل اندازه­ گيري با:

- تعداد آثار علمي فروخته شده

(به تفکيک کتاب، نشريه، ديسک، کاست، فيلم و...)

- تعداد علاقمندان به فيلم ­هاي علمي

د- افزايش نرخ کارکرد آثار علمي

قابل اندازه ­گيري با:

- افزايش سطح دانش افراد جامعه

(به تفکيک نفر/ موضوع)

- افزايش سطح وضوح بدعت­ها، توطئه­ ها و نفاق ­ها در جامعه

- افزايش سطح رفع شبهات ديني

- افزايش سطح اطاعت از فرامين الهي

- کاهش نرخ جرايم در جامعه

8- بهبود شاخص ­­هاي مربوط به مؤلفين و نويسندگان:

الف- افزايش تعداد مؤلفين و نويسندگان

ب- افزايش نرخ دانش مؤلفين و نويسندگان

قابل اندازه ­گيري با:

- افزايش نرخ مدارج علمي مؤلفين و نويسندگان

- افزايش نرخ دلايل و براهين علمي و منطقي مطالب

- کاهش نرخ تضاد و تناقض مطالب

ج- افزايش نرخ ايمان مؤلفين و نويسندگان

قابل اندازه گيری با:

- کاهش نرخ لجاجت و جدل پيرامون مطالب

- افزايش نرخ تعهّد نسبت به زدايش جهل و خرافه

د- افزايش بودجه­ ي تأمين رفاه علمي و زندگي مؤلفين و نويسندگان

9- بهبود شاخص­هاي مربوط به مترجمين:

الف- افزايش تعداد مترجمين

(به تفکيک زبان ترجمه)

ب- افزايش نرخ تناسب دانش مترجمين با موضوع ترجمه شده

ج- افزايش تعداد آثار ترجمه شده به فارسي

(به تفکيک زبان ترجمه/ موضوع)

د- افزايش تعداد آثار ترجمه شده به زبان ­هاي ديگر

(به تفکيک آثار فارسي/ آثار روايي/ قرآن کريم)

هـ- افزايش بودجه ­ي تأمين رفاه علمي و زندگي مترجمين

10- بهبود شاخص­هاي مربوط به تحقيق و پژوهش:

الف- افزايش تعداد محقّقين و پژوهشگران

(به تفکيک رشته ­ي تخصّصي)

ب- افزايش نرخ تناسب طرح ­هاي تحقيقاتي با نيازهاي جامعه

قابل اندازه­ گيري با:

- افزايش نرخ تقاضا براي بهره ­وري از نتايج هر طرح

- افزايش نرخ کارکرد نتايج هر طرح

ج- افزايش نرخ تمايل به تحقيق و پژوهش در جامعه

د- افزايش نرخ جذب پژوهشگران در مراکز و مؤسّسات پژوهشي

هـ- افزايش نرخ تعهّد و ايمان پژوهشگران

قابل اندازه­ گيري با:

- افزايش نرخ توجّه به قرآن کريم به عنوان منبع و مرجع قابل استناد

- افزايش نرخ تناسب گزارش پژوهشها با واقعيت و حقيقت کشف شده در آن

و- افزايش تعداد طرح­هاي پژوهشي تعريف شده

(به تفکيک رشته ­هاي تخصّصي)

ز- افزايش تعداد طرح­ هاي پژوهشي پايان يافته

(به تفکيک رشته­ هاي تخصّصي)

ح- افزايش بودجه ­ي تحقيقات

11- بهبود شاخصهاي مربوط به کنفرانسها، همايشها و مسابقات:

الف- افزايش تعداد کنفرانس­ها، همايش­ها و مسابقات علمي

ب- افزايش نرخ پشتوانه­ ي علمي کنفرانس­ها، همايش­ها و مسابقات علمي

قابل اندازه­ گيري با:

1- افزايش تعداد اساتيد و دانشمندان شرکت کننده در برگزاري کنفرانس­ها، همايش­ها

2- افزايش نرخ سؤالات علمي مطرح شده قبل از همايش

3- افزايش نرخ تناسب مطالب برگزيده با سؤالات مطرح

4- افزايش نرخ پاسخ سؤالات پس از همايش

ج- افزايش نرخ کارکرد کنفرانس­ها و همايش­ها

قابل اندازه­ گيري با:

- افزايش تعداد برنامه­ هاي تنظيم شده يا اقدامات انجام شده ناشي از کنفرانس يا همايش مورد نظر

- افزايش تعداد طرح­هاي پژوهشي تعريف شده ناشي از کنفرانس يا همايش مورد نظر

- افزايش تعداد افراد جذب شده به فعّاليّت­هاي علمي و پژوهشي در اثر کنفرانس يا همايش مورد نظر

د- افزايش بودجه ­ي برگزاري کنفرانس­ها، همايش­ها و مسابقات علمي

12- بهبود شاخص­هاي مربوط به سفرهاي علمي- تحقيقاتي:

الف- افزايش تعداد سفرهاي علمي فردي يا گروهي

(به تفکيک مقصد و موضوع مورد مطالعه)

ب- افزايش درصد سفرهاي علمي نسبت به کل مسافرت ­هاي انجام شده

ج- افزايش نرخ کارکرد سفرهاي علمي

قابل اندازه­ گيري با:

- افزايش تعداد سفرنامه ­هاي حاوي نتايج علمي سفرها

- افزايش نرخ پاسخگويي به مشکلات يا سؤالات مطرح قبل از سفر

افزايش تعداد طرح­ هاي پژوهشي جديد تعريف شده پس از سفر

افزايش نرخ برنامه­ هاي تنظيم شده يا اقدامات انجام شده پس از سفر

د- افزايش بودجه ­ي سفرهاي علمي- تحقيقاتي

13- بهبود شاخص­هاي مربوط به گسترش علم در جامعه:

- افزايش درصد افراد باسواد به جمعيت کلّ کشور

(به تفکيک زنان و مردان و تفکيک مدرک علمي)

- افزايش درصد اختصاص بودجه ­ي کلّ کشور به علم

- افزايش درصد اختصاص بودجه­ ي متوسّط هر خانوار به علم

- افزايش نرخ متوسّط ساعات مطالعه ­ي روزانه­ ي افراد جامعه

- افزايش تعداد کلاس­ هاي آموزشي

(به تفکيک استان، شهر، منطقه، روستا)

- افزايش تعداد کتاب ­ها و نشريات خريداري شده

- افزايش تعداد کتاب ­هاي امانت گرفته شده

- افزايش درصد برنامه ­هاي علمي صدا و سيما نسبت به کل برنامه ها

- افزايش درصد بينندگان برنامه ­هاي علمي صدا و سيما

14- بهبود شاخص­هاي مربوط به کاربرد علم در جامعه:

- افزايش نرخ تناسب انتخاب شغل با رشته ­ي تحصيلي افراد

- افزايش نرخ تناسب انتصابات با رشته­ ي تحصيلي افراد

- افزايش نرخ بهره ­وري فعّاليّت ­هاي توليدي از نتايج علمي- تحقيقاتي

(به تفکيک فعّاليّت توليدي/ موضوع علمي/ درصد بهره­ وري)

- افزايش نرخ بهره ­وري هنرمندان از نتايج علمي- تحقيقاتي

(به تفکيک هنر/ موضوع علمي/ درصد بهره ­وري)

- افزايش نرخ بهره ­وري از نتايج علمي- تحقيقاتي در تهيه ­ي قوانين و برنامه هاي اجرايي

- افزايش نرخ بهره ­وري پزشکان از آزمايش ­هاي علمي- تحقيقاتي

- افزايش نرخ بهره ­وري از تحقيقات در صدور احکام

15- بهبود شاخص­هاي مربوط به مراکز انتشاراتي و چاپخانه ها:

- افزايش تعداد مراکز انتشاراتي

- افزايش تعداد چاپخانه­ ها

- افزايش تعداد کارکنان مراکز انتشاراتي

- افزايش تعداد کارکنان چاپخانه ­ها

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی (2) دانشها
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز