نکات مهم نحو ارائه شده

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از دوشنبه, 22 اسفند 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

فهرست مطالب به ترتيب موضوعات علم نحو در کتاب نهج البلاغه آموزشی جلد 1و2

مقدّمه

تعريف صرف و نحو ................................................................................ 1/9

كلمات مُعرَب و مَبني ............................................................................... 1/9

اقسام هفتگانه اسم (معرب و مبني) ......................................................... 1/14

     كلمات معرب (اعراب تقديري) ......................................................... 1/27

         اعراب تقديری (اسم مقصور) ..................................................... 1/39

اسم منصرف و اسم غير منصرف ............................................................ 1/32

     اسم غير منصرف (اسباب منع صرف) .............................................. 1/76

         اسباب منع صرف (جمع بودن) .................................................... 1/76

         اسباب منع صرف (عَلَم بودن) .................................................... 1/76

اِعراب فعل مضارع .................................................................................... 1/93

     عوامل نصب فعل مضارع ......................................................................... 1/94

         نواصب به اَنْ مقدّر (حرف جرّ «لام» براي تعليل) ............................ 1/94

     عوامل جزم فعل مضارع ........................................................................... 1/94

         حرف جزم «لَمْ» بر سر فعل مضارع (فعل جحد) ............................... 1/95

مرفوعات

     علامت رفع در اسم­هاي مرفوع ................................................................ 1/21

         فاعل ................................................................................................. 1/20

               جمله فعليّه .................................................................................. 1/18

                   شبه جمله (جار و مجرور) ...................................................... 1/16

                   شبه جمله (ظرف) ................................................................. 1/68

                   شبه فعل (اسم فاعل) ............................................................ 1/54

         نايب فاعل ......................................................................................... 1/98

     مبتدا ........................................................................................................ 1/14

          جمله اسميّه .......................................................................................... 1/14

     خبر ......................................................................................................... 1/16

          خبر (جار و مجرور) ........................................................................... 1/16

          خبر مبتدای محذوف .......................................................................... 1/36

     اسم افعال ناقصه ...................................................................................... 1/27

          نواسخ ............................................................................................... 1/27

              نواسخ (افعال ناقصه) .................................................................. 1/27

                    حروف شبيه به لَيْسَ ........................................................... 1/28

     خبر حروف مشبّهةٌ بالفعل ....................................................................... 1/33

          نواسخ (حروف مشبّهةٌ بالفعل) ........................................................ 1/33

              لا نفی جنس ............................................................................... 1/36

              حروف مشبّهةٌ بالفِعْل (اَنْ مخفّف از اَنَّ) ...................................... 2/9

منصوبات

     علامت نصب در اسم­هاي منصوب ........................................................... 1/23

     مفعولٌ به ................................................................................................. 1/23

          افعال دو مفعولي ................................................................................ 1/79

     مفعولٌ لَه ................................................................................................. 1/80

     مفعولٌ فيه (ظرف زمان يا مکان) .............................................................. 1/37

          (بَيْنَ) ظرف زمان و مکان .................................................................. 1/48

          (لَدَی) ظرف مکان ............................................................................. 1/76

          (لَمّا) ظرف زمان ................................................................................ 1/92

          (مَعَ) ظرف زمان و مكان ................................................................... 1/92

          (يَوْمَئِذٍ) ظرف زمان ........................................................................... 1/108

     مفعول مطلق ........................................................................................... 1/48

     حال ......................................................................................................... 1/48

          حال، اقسام حال، واو حاليّه .............................................................. 1/108

              اقسام حال .................................................................................. 2/10

              عامل حال ................................................................................... 2/10

                    حذف عامل حال .................................................................. 2/10

     تمييز ......................................................................................................... 1/56

          عدد و تمييز آن .................................................................................. 1/56

     مُسْتَثْنَي .................................................................................................... 1/78

          كلمات استثناء ................................................................................... 1/78

          اقسام مُسْتَثْنَي ................................................................................... 1/78

          احكام مستثناي به (الَّا) ..................................................................... 1/79

              اِلّا ادات قصر .............................................................................. 2/9

مجرورات

     علامت جرّ در اسم­هاي مجرور .................................................................. 1/17

     اسم مجرور به حرف جرّ ............................................................................ 1/17

          حروف جرّ ......................................................................................... 1/16

          حرف جرّ لام ..................................................................................... 1/16

              حرف جرّ لام (به معني استحقاق) ................................................. 1/16

              حرف جرّ لام (به معنی تعليل) .................................................... 1/33

          حرف جرّ باء ...................................................................................... 1/33

              حرف جرّ باء (براي سببيّة) .......................................................... 1/80

              حرف جرّ باء (براي بَدَل) ............................................................ 1/81

          حرف جرّ عَنْ ..................................................................................... 1/33

          حرف جرّ اِلَی .................................................................................... 1/35

          حرف جرّ فِی ..................................................................................... 1/35

          حرف جرّ عَلَی .................................................................................. 1/35

        حرف جرّ مِنْ ..................................................................................... 1/36

              حرف جرّ مِنْ (برای جنس) ......................................................... 1/68

              حرف جرّ مِنْ (برای تبعيض) ....................................................... 1/68

                   مَا (استفهام مجرور به حرف جرّ) ........................................... 1/36

     مضافٌ اِلَيْه .............................................................................................. 1/24

          اسم­هاي لازم­ الاضافه ......................................................................... 1/24و38

               اِذْ ................................................................................................ 1/38

              مَعَ .............................................................................................. 1/38

              غَيْر ............................................................................................. 1/38

مجزومات

     ادات شرط جازم ...................................................................................... 1/34

     فاء (رابط جواب شرط) ............................................................................ 1/34

     قَدْ (حرف تحقيق) ...................................................................................... 1/35

توابع

     صفت ....................................................................................................... 1/18

         اقسام صفت (صفت حقيقی و صفت سببی) ....................................... 1/49

     عطف بيان ................................................................................................ 2/12

     عطف نَسَق ............................................................................................... 1/26

         حروف عطف ..................................................................................... 1/26

               واو ............................................................................................. 1/27

               اَوْ ............................................................................................... 1/98

               فاء .............................................................................................. 1/34

                   وجوه مختلف حرف فاء ......................................................... 1/34

         ثُمَّ ...................................................................................................... 1/49

     بَدَل .......................................................................................................... 1/57

     موارد شباهت و اختلاف صفت، عطف بيان و بَدَل ................................... 1/107

اقسام جمله

     جمله فعليّه ................................................................................................ 1/18

     جمله اسميّه ................................................................................................ 1/14

     جمله مستأنفه (مستأنفه بياني) .................................................................. 1/78

         واو استيناف ..................................................................................... 1/40

         حرف ابتداء حَتَّی ............................................................................... 1/55

     شبه جمله

          جار و مجرور ..................................................................................... 1/16

          ظرف ................................................................................................. 1/68

لا زائد ............................................................................................................ 1/40

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
نکات مهم نحو ارائه شده
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز