نکات مهم صرف ارائه شده

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از یکشنبه, 21 اسفند 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

فهرست مطالب به ترتيب موضوعات علم صرف در کتاب نهج البلاغه آموزشی جلد 1و2

 اسم و شکل حروف يا الفبای عربی.......................................................... 1/5

چگونگی ساختن کلمه از حروف الفبا ..................................................... 1/6

مصوّت­هاي كشيده و كوتاه ............................................................................... 1/6

انواع كلمه .................................................................................................................... 1/7

روش خواندن «ال» و اسم پس از آن ................................................. 1/7

تنوين ............................................................................................................................... 1/8

تعريف صرف و نحو............................................................................................. 1/9

كلمات مُعرَب و مَبني ....................................................................................... 1/9

     كلمات معرب (اعراب تقديري)................................................... 1/27

         اعراب تقديری (اسم مقصور) .............................................. 1/39

كلمات مجرّد و مزيدٌ فيه ........................................................................... 1/10

تشخيص فعل مجرّد از مزيدً فيه .......................................................... 1/10

وزن كلمه­ هاي عربي ................................................................................ 1/11

اقسام كلمه از نظر حروف اصلي ................................................... 1/12

     تخفيف همزه در كلمه­ هاي مهموز ........................................ 1/95

     شرايط ادغام ........................................................................................ 1/95

     قواعد ده­گانه اعلال ...................................................................... 1/96

اقسام فعل

وزن فعل­هاي ماضي و مضارع از ثلاثي مجرد .................. 1/11

فعل ماضی (مفرد مذکّر غائب) .................................................... 1/53

فعل ماضی (مفرد مؤنّث غائب) ................................................... 1/53

فعل ماضي (جمع مذكّر غايب) ..................................................... 1/92

فعل مضارع ............................................................................................... 1/18

فعل مضارع (مفرد مؤنّث غائب) .............................................. 1/53

فعل مضارع (متکلّم وحده) ............................................................ 2/8

فعل مضارع (متکلّم مع­ الغير) ................................................... 2/10

فعل مضارع مجزوم ............................................................................ 1/78

     علامت جزم در فعل مضارع مجزوم ......................... 1/78

فعل امر ................................................................................................... 1/77

فعل نفي .................................................................................................. 1/19

فعل جحد (حرف جزم «لَمْ» بر سر فعل مضارع) ...1/95

فعل لازم و متعدّي .................................................................... 1/20

فعل مجهول ......................................................................................... 1/98

     نايب فاعل .................................................................................. 1/98

فعل ثلاثي مزيدٌفيه ................................................................... 1/19

     فعل ثلاثي مزيدٌفيه (باب افعال) ............................... 1/19

     فعل ثلاثي مزيدٌفيه (باب تفعيل)............................... 1/20

     فعل ثلاثي مزيدٌفيه (باب افتعال) .......................... 1/23

         قواعد باب افتعال .................................................... 1/91

     فعل ثلاثی مزيدٌ فِيه (باب تَفَعُّل) ......................... 1/39

     فعل ثلاثی مزيدٌ فِيه (باب اِسْتِفْعال) ................ 1/39

     فعل ثلاثی مزيدٌ فِيه (باب مُفَاعَلَة) ...................1/40

     فعل ثلاثی مزيدٌ فيه (باب تَفاعُل) ................... 1/49

     فعل ثلاثی مزيدٌ فيه (باب اِنْفِعَال) ................... 1/56

فعل رباعی ................................................................................. 2/11

فعل رباعی مزيدٌفيه ............................................................ 2/11

     فعل رباعی مزيدٌفيه (باب تَفَعْلُل) .................. 2/12

اقسام اسم

اقسام هفتگانه اسم (معرب و مبني) ...................... 1/14

اقسام هفتگانه اسم (معرفه و نكره) .................... 1/15

     اسم­هاي معرفه (معرفه به ال) .......................... 1/15

     اسم­هاي معرفه (موصول اسمي) ...................... 1/17

          موصول اسمي خاص (الّذي) ................ 1/17

          موصول مشترک (مَنْ) ................................ 2/8

          موصول مشترک (مَا) ............................... 1/67

          موصول اسمي (جواز حذف ضمير عائد) ...... 1/109

              موصول حرفي يا حروف مصدري ......... 1/107

اسم­هاي معرفه (ضمير) .............................................. 1/25

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی هُ) ............. 1/26

     ضمائر (ضمير منفصل رفعی هُوَ) ......................... 1/54

     ضمائر (ضمير منفصل رفعی هِیَ) ...................... 1/54

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی هَا) ........ 1/55

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی هُنَّ) ...... 1/55

     ضمائر ( ضمير متّصل نصبی يا جرّی كَ ) ... 1/80

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی نَا) ...... 2/11

اسم­هاي معرفه (عَلَم) ........................................... 1/76

اسم­هاي معرفه (اسم اشاره) ........................... 1/99

     اسم اشاره نزديک (هذِهِ) ................................... 2/12

     اسم اشاره دور (ذَلِكَ) ........................................ 1/99

اقسام هفتگانه اسم (مصدر) ....................... 1/15

     اقسام مصدر ................................................. 1/52

اقسام هفتگانه اسم (مذكّر و مؤنّث) ... 1/21

اقسام هفتگانه اسم (مفرد، مثنّي، جمع).. 1/21

     جمع مذکّر سالم (کلمات بی­ قاعده) ............... 1/68

     اسم جمع ............................................................... 1/109

اقسام هفتگانه اسم (جامد و مشتق) .................. 1/22

     مشتقّات (اسم فاعل) ...................................... 1/22

     مشتقّات (اسم مفعول) .................................. 1/28

     مشتقّات (اسم مفعول) ................................. 1/50

     مشتقّات (اسم مکان و اسم زمان) .......... 1/51

     مشتقّات (صفت مشبّهه) ........................... 1/51

     مشتقّات (صيغه مبالغه) ............................ 1/51

     مشتقّات (اسم تفضيل) ............................. 1/51

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
نکات مهم صرف ارائه شده
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز