خطبه 6 جدول اعراب الفاظ

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از چهارشنبه, 20 آذر 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

        وَ     اللَّهِ     لَااَكُونُ       كَــالضَّبُعِ :       تَنَامُ      عَلَی     طُولِ

واوقسم

مجرور-ِ

فعل نفی،مرفوع

حرف جر

مجرورـِـ

مضارع،مرفوع

حرف جرّ

مجرور -ِ

جارومجرور متعلق به[اُقْسِمُ]

[اَنا] اسم اَکونُ

جارومجرورشبه جمله خبراَکُونُ

[هی]فاعل

جار و مجرور متعلّق به تَنَامُ

جمله «تَنَامُ عَلَی طُولِ اللَّدْمِ» محلّاً مجرور صفت الضّبعِ

 

     اللَّدْمِ ،     حَتَّی    يَصِلَ            اِلَيْـــهَا            طَالِبُـــهَا ،        وَ

مضافٌ اِلَيْه

حرف جرّ

مضارع،ثلامجرّد

حرف جرّ

هاء محلّاً مجرور

فاعل يَصِلُ

هاءمضافٌ اِلَيْه

حرف عطف

مجرور -ِ

مبنی برسکون

منصوب به[اَنْ]

جار و مجرور متعلّق به يَصِلَ

مرفوع،مضاف

محلّاً مجرور

مبنی بر فتح

مصدر مؤوّل «اَنْ يَصِلَ ...» محلّاً مجرور به حرف جرّ حَتَّی، و جمله «يَخْتِلَها ...» معطوف به آن محلّاً مجرور

 

         يَخْتِلَـــهَا            رَاصِــدُهَا ،        وَ          لَكِنِّـــي      اَضْرِبُ 

مضارع،ثلامجرّد

هاء مفعولٌ به

فاعل يَخْتِلَ

هاءمضافٌ اِلَيْه

حرف عطف

لَکِنْ ابتدائيّه

ياء مبتدا

مضارع،ثلامجرّد

معطوف،منصوب

محلّاً منصوب

مرفوع،مضاف

محلّاً مجرور

مبنی بر فتح

نون وقايه

محلّاً مرفوع

فاعل [اَنَا]

لَکِنْ مخفّف لَکِنَّ که عمل آن باطل شده و با واو همراه است و بر سر جمله می آيد ، جمله «اَضْرِبُ ...» محلّاً مرفوع خبر

 

        بِـــالْمُقْبِلِ         اِلَی    الْحَقِّ     الْمُدْبِرَ         عَنـــهُ ،         وَ 

باء حرف جرّ

مجرور –ِ

حرف جرّ

مجرور –ِ

مفعولٌ بِه

عَنْ حرف جرّ

هاء محلّاً مجرور

حرف عطف

جار و مجرور متعلّق به اَضْرِبُ

جارومجرور متعلق به الْمُقْبِل

منصوب -َ

جار و مجرور متعلّق به اَلْمُدْبِر

مبنی برسکون

 

        بِـــالسَّامعِ     الْمُطِيعِ    الْعَاصِيَ الْمُرِيبَ     اَبَداً ،   حَتَّی   يَأتِيَ

باء حرف جرّ

مجرور –ِ

صفت، تابع

مفعولٌ بِه

صفت، تابع

ظرف زمان

حرف جرّ

مضارع منصوب

جار و مجرور متعلّق به اَضْرِبُ

مجرور -ِ

منصوب -َ

منصوب -َ

منصوب -ً

جار و مجرور متعلّق به اَضْرِبُ

باء در بِالمُقْبِلِ و بِالسَّامِعِ باء استعانة است . اَبَداً ظرف زمان متعلّق به اَضْرِبُ است. مصدر مؤوّل «اَنْ يَأتِیَ ...» محلّاً مجرور به حَتَّی

 

    عَلَـــيَّ                يَوْمِـــي .           فَـــوَ           اللَّهِ     مَازِلْـتُ

عَلی حرف جرّ

ياء محلّاً مجرور

فاعل، مضاف

ياءمضافٌ اِلَيْه

حرف عطف

حرف جرّ،

مجرور -ِ

فعل ناقص

جار و مجرور متعلّق به يَأتيیَ

تقديراً مرفوع

محلّاً مجرور

مبنی بر فتح

برای قسم متعلّق به اُقْسِمُ محذوف

تُ اسم مَازِلْتُ

 

     مَدْفُوعاً    عَنْ         حَقِّـــي ،       مُسْتَأْثَراً        عَلَـــيَّ ،       مُنْذُ

خبر مَازِلْتُ

حرف جرّ

تقديراً مجرور

ياءمضافٌ اِلَيْه

خبر2 مَازِلْتُ

عَلَی حرف جرّ

ياء محلّاً مجرور

ظرف زمان

منصوب -ً

جار و مجرور متعلّق به مَدْفُوعاً

محلّاً مجرور

منصوب -ً

جار و مجرور متعلّق به مُسْتَأثَراً

مبنی بر ضمّ

مُنْذُ قبل از جمله فعليّه آمده ظرف زمان متعلّق به مَدْفُوعاً و مُسْتَأثَراً و مضاف است.

 

     قَبَضَ       اللَّهُ          نَبِيَّـــهُ         صَلَّي      اللّهُ      عَلَيْهِ وَ    آلِه

ماضی،ثلامجرّد

فاعل

مفعولٌ به

هاءمًضافٌ اِلَيْه

ماضی، تفعيل

فاعل

جار و مجرور

معطوف،مجرور

مبنی بر فتح

مرفوع –ُ

منصوب -َ

محلّاً مجرور

مبنی بر فتح

مرفوع -ُ

واو عطف

هاءمضافٌ الَيه

جمله «قَبَضَ ...» محلّاً مجرور مضافٌ اِلَيْه است. جمله صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جمله معترضه محلّی از اِعراب ندارد.، جار و مجرور متعلّق به صَلّی

 

   حَتَّی     يَوْمِ      النَّاسِ     هَذَا.

حرف جرّ

مجرور -ِ

مضافٌ الَيْه

مضافٌ اِلَيْه

///////

///////

///////

///////

جار و مجرور متعلّق به مُستَأثِراً

مجرور -ِ

محلّاً مجرور

///////

///////

///////

///////

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
خطبه 6 جدول اعراب الفاظ
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز