جدول اِعراب الفاظ آيات 31-40 سوره بقره

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از چهارشنبه, 30 -3443 نوشته شده توسط سميه ياری
خروجی PDFخروجی HTML

          وَ        عَلَّمَ         آدَمَ        الاسْماءَ            كُلَّـــها           ثُمَّ

حرف استيناف

ماضي، تفعيل

مفعول به اول

مفعول به دوم

تاکيد معنوي

هاءمضاف اليه

حرف عطف

مبني بر فتح

[هو] فاعل

منصوب ـَـ

منصوب ـَـ

تابع، منصوب

محلا مجرور

مبني بر فتح

جمله «عَلَّمَ ...» استينافيّ است، محلّی از اِعراب ندارد. جمله «عَرَضَهُم ...» معطوف به آن محلّی از اِعراب ندارد.

 

        عَرَضَـــهُمْ       عَلَی    الْمَلائِكَةِ      فَـــقالَ            اَنْبِئُونِـــي

عطف به عَلَّمَ

هُم مفعول به

حرف جر

مجرور ـِـ

حرف عطف

ماضی،ثلامجرد

امر، إفعال

نون وقايه

[هو] فاعل

محلا منصوب

جار و مجرور متعلق به عَرَضَ

مبني بر فتح

[هو] فاعل

واو فاعل

ياء مفعول به

جمله «قَالَ ...» معطوف به جمله «عَرَضَهُم ...» محلّی از اِعراب ندارد. جمله «اَنبِئُونِی ...» محلّاً منصوب مقول قَالَ

 

        بِـــاَسْماءِ          هؤُلاءِ       إِنْ          كُنْتُمْ         صادِقِينَ (31) قَالُوا

باء حرف جر

مجرورـِـ

مضاف اليه

حرف شرط

ناقصه، فعل شرط، محلّاً مجزوم

خبر کان

ماضي،مجرد

جار و مجرور متعلق به أنبئوا

محلاً مجرور

مبني برسکون

تُم اسم کان ، محلاً مرفوع

منصوب با ياء

واو فاعل

جمله «کُنتُم ...» استينافي محلّی از اِعراب ندارد. جواب شرط محذوف، تقدير آن «اِن کُنتُم صادقين فَاَنبِئُونی بِاَسمَائِهِم»، جمله «قَالُوا...» استينافی

 

        سُبْحَانَـكَ            لا     عِلْمَ           لَـــنَا            إِلا         مَا

مفعول مطلق

کَ مضاف اليه

نفي جنس

اسم لا

لام حرف جر

نَا محلاً مجرور

اسم استثناء

مستثنی

منصوب ـَـ

محلاً مجرور

مبني بر سکون

محلاً منصوب

جار و مجرور متعلق به [خبر]

مبني بر سکون

محلّاً مرفوع

ما ممکن است موصول حرفی و مصدريّ باشد و ممکن است اسم موصول باشد. درهر صورت مصدر مؤوّل «مَا عَلَّمتَنا» يا اسم موصول «مَا» محلاً مرفوع است زيرا بدل از نقش ضمير مستتر در خبر لا است که تقدير آن مَوجُودٌ است. جمله «[نُسَبِّحُ] سُبحَانَ» جمله معترضه محلّی از اِعراب ندارد. و جمله «لا عِلمَ لَنا... محلّاً منصوب مقول قَالَ»

        عَلَّمْتَـــنَا             إِنَّـــكَ           اَنتَ     الْعَلِيمُ   الحَْكِيمُ(32) قالَ

ماضي، تفعيل

نَا مفعول به

مشبه بالفعل

کَ اسم إنَّ

ضمير فصل

خبر اول إنَّ

خبر دوم إنَّ

ماضي،ثلامجرد

تَ فاعل

محلاً منصوب

مبني بر فتح

محلاً منصوب

مبنی بر فتح

مرفوع ـُـ

مرفوع ـُـ

[هو] فاعل

اَنتَ ضمير فصل است و محلّی از اِعراب ندارد. يا اَنتَ محلاً مرفوع و مبتدا است و اَلعَليمُ خبر آن است و جمله «اَنتَ العَليمُ» خبر إنّ است. جمله «عَلَّمتَنا» صله ما محلّی از اِعراب ندارد.

 

ادامه دارد...

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
جدول اِعراب الفاظ آيات 31-40 سوره بقره
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز