جدول اِعراب الفاظ آيات 21-30 سوره بقره

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از چهارشنبه, 30 -3443 نوشته شده توسط ليلی قاسمی
خروجی PDFخروجی HTML

        يا            أَيُّـــهَا       النَّاسُ   اعْبُدُوا          رَبَّـــكُمُ        الَّذِي

ادات ندا

منادي

هاء تنبيه

بدل از أَي

فعل امر

مفعولٌ به

مضافٌ اليه

صفت رَبَّ

مبني برسکون

منادی مبهم

اَلنَّاسُ تابع، مبنی بر نشان رفع

(واو) فاعل

منصوب ـَـ

محلاً مجرور

محلّاً منصوب

(أَيُّ) مبنيّ برضمّ محلّاً منصوب است. (النَّاسُ) بدل از أيّ محلّاً منصوب، به دليل تبعيّت از لفظ اَیُّ با نشانه رفع آمده است. ممکن است عطف بيان براي اَیُّ باشد. (اعبُدُوا) فعل امر مبنيّ بر حذف نون است.

 

          خَلَقَـــكُمْ         وَ        الَّذِينَ     مِنْ          قَبْلِـــكُمْ        لَعَلَّكُمْ

ماضی ثلامجرّد

مفعولٌ به

حرف عطف

معطوف به کُمْ

حرف جرّ

مجرور ـِـ

مضافٌ اليه

مشبهة بالفعل

[هُوَ]فاعل

محلّاً منصوب

مبني برفتح

محلّاً منصوب

جار و مجرور متعلّق به محذوف

محلاً مجرور

کَم اسم لَعَلَّ

شبه جمله (مِنْ قَبْلِ) جار و مجرور متعلّق به محذوف صله براي(اَلَّذِينَ) است و محلّی از اِعراب ندارد.. (لَعَلَّ) حرف مشبّه بالفعل براي رجا و اميد است. ضمير (كُم) محلّاً منصوب اسم لَعَلَّ است.

 

     تَتَّقُونَ(21) اَلَّذِی   جَعَلَ           لَـــكُمُ      الْاَرْضَ    فِرَاشًا       وَ

مضارع افتعال

اسم موصول

ماضي،ثلامجرّد

حرف جرّ

محلّاً مجرور

مفعولٌ به 1

مفعولٌ به 2

حرف عطف

(واو) فاعل

محلّاً منصوب

[هُوَ] فاعل

جار و مجرور متعلّق به جَعَلَ

منصوب ـَـ

منصوب ـًـ

مبني بر فتح

(تَتََّقُونَ) فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ثبوت نون است. (الَّذِي) اسم موصول مبنيّ محلّاً منصوب بدل از (الَّذِي) در آية قبلي است. يا محلّاً منصوب صفت دوّم براي (رَبَّ)، جمله «جَعَلَ ....» صله ي(اَلَّذِي)، محلّي از اعراب ندارد..

 

     السَّمَاءَ     بِنَاءً       وَ        اَنزَلَ     مِنَ    السَّمَاءِ     مَاءً          فَاَخْرَجَ

عطف به اَرْضَ

مفعولٌ به 2

حرف عطف

ماضي،إفعال

حرف جرّ

مجرور ـِـ

مفعولٌ به

فاء عاطفه

منصوب ـَـ

منصوب ـًـ

مبني بر فتح

[هُوَ] فاعل

جار و مجرور متعلّق به أَنزَلَ

منصوب ـًـ

ماضي،إفعال

دو جمله «اَنزَلَ ...» و «اَخْرَجَ ...» معطوف بر جمله ي صله، محلّي از اعراب ندارد. فاعل اَخْرَجَ هُوَ مستتر.

 

        بِهِ        مِنَ      الثَّمَرَاتِ    رِزْقًا           لَـــكُمْ           فَـــلَاتجَْعَلُواْ

جارومجرور

حرف جرّ

مجرور ـِـ

مفعولٌ به

حرف جرّ

محلّاً مجرور

فاء جوابِ

فعل نهی،مجزوم

متعلّق أَخْرَجَ

جارومجرور متعلّق به أَخْرَجَ

منصوب ـًـ

جارومجرور متعلّق به محذوف

شرط مقدّر

(واو) فاعل

شبه جمله «...لَكُمْ» محلّاً منصوب صفت رِزْقًا است. و جمله «لَا تجَْعَلُواْ ...» محلّاً مجزوم جواب شرط مقدّر، تقدير آن «إنْ كَرَّمَكُمُ اللّهُ بِهَذِهِ الْخَيْراتِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَاداً، يا «إِنْ تَعْبُدُوهُ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ اَنْدَاداً» ، ممکن است جمله «لَا تجَْعَلُواْ ...» تعليليّه باشد. نشانه جزم لَاتَجْعَلُوا حذف نون است.

 

          لِـــلَّهِ       اَندَادًا       وَ        اَنتُمْ    تَعْلَمُونَ(22) وَ         إِنْ

حرف جرّ

مجرور ـِـ

مفعولٌ به اوّل

واو حاليّه

مبتدا

مضارع،مرفوع

استينافيّه

حرف شرط

جارومجرور متعلّق به لاتَجْعَلُوا

منصوب ـًـ

مبني برفتح

محلّاً مرفوع

(واو) فاعل

مبني برسکون

جازم

«لِلَّهِ» محلّاً منصوب مفعولٌ به دوّم برای لاتَجْعَلُوا است، جمله «اَنتُمْ تَعْلَمُونَ» محلّاً منصوب، حال است و جمله «تَعْلَمُونَ» محلّاً مرفوع خبر است.

 

ادامه دارد...

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
جدول اِعراب الفاظ آيات 21 تا 30 سوره بقره
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز