معنی فارسی الفاظ فصل 4 خطبه1

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از پنج شنبه, 25 اسفند 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

«أَبْدَان» = جمع مكسّر بَدَن، تن­ها، بدن­ها

«اَبْصَار» = جمع مكسّر بَصَر، چشمها                 

«اَبْوَاب» = جمع مكسّر بَاب، درها

«اَجْنِحَة» = جمع مكسّر جَنَاح، بالها

«اَرَضِينَ» = جمع اَرْض، زمينها

«اَرْكَان» = جمع مكسّر رُكْن، اجزاء عمده و حقيقي از چيزي، اندامها

«اَسْتَار» = جمع مكسّر سِتْر، پرده­ ها، پوششها

«اَطْوَار» = جمع مكسّر طَوْر، انواع، شكلها          

«اَعْنَاق» = جمع مكسّر عُنُق، گردنها                  

«اَقْدَام» = جمع مكسّر قَدَم، پاها

«اَقْطَار» = جمع مكسّر قُطْر، اطراف، كرانه­ ها        

«اَكْتَاف» = مكسّر كِتْف و كَتِف، استخوان كتف    

«اَلْسِنَة» = جمع مكسّر لسان، زبان­، سخنگو

«الْعُلَا» = جمع مكسّر عُلْيا: برتر، بالاتر               

«اَمَاكِن» = جمع اَمْكِنَة و اَمْكُن جج مَكَان: جا

«اَمْر» = مصدر، دستور، فرمان

«اُمَنَاء» = جمع مكسّر اَمين، مورد اطمينان

«تَحْتَ» = ظرف مكان، منصوب، زير                

«تَصْوِير» = مصدر، تفعيل، شكل كشيدن

«ثَابِتَة» = مؤنّث اسم فاعل، استوار، ثابت

«جِنَان» = جمع مكسّر جَنَّة، بهشتها

«حُجُب» = مكسّر حِجَاب، پوششها، پرده­ ها

«حَفَظَة» = مكسّر حَافِظ: اسم فاعل، نگهبانان

«خَارِجَة» = مؤنّث خَارِج: اسم فاعل، بيرون        

«دُونَ» = ظرف مكان، منصوب، پايين               

«رَبّ» = مالك، خداوند

«رُسُل» = جمع مكسّر رَسُول، پيامبران

«رُكُوع» = جمع مكسّر رَاكِع، سر فرود آورنده      

«سُجُود» = جمع مكسّر سَاجِد، سجده كنندگان       

«سَدَنَة» = مكسّر سَادِن: اسم فاعل، دربانان

«سُفْلَي» = مؤنّث افعل تفضيل، پايينتر

«سَمَاء» = آسمان                                        

«سَهْو» = مصدر، غفلت و فراموشي از چيزي      

«صَافُّونَ» = جمع صَافّ: اسم فاعل، صف كشيدگان

«عِبَاد» = جمع مكسّر عَبْد، بندگان

«عَرْش» = تخت                                        

«عِزَّة» = مصدر، ارجمندي

«عُقُول» = جمع مكسّر عَقْل، عقل، خرد               

«عُلْيَا» = مؤنّث اَعْلَي: افعل تفضيل، برتر، بالاترين

«عُيُون» = جمع مكسّر عَيْن، چشمها                  

«غَفْلَة» = مصدر، فراموشي، بي­ خبري

«فَتْرَة» = سستي و شكستگي

«فَتَقَ» = ماضي، مجرّد، شكافت.                      

«قُدْرَة» = توانايي، قدرت

«قَضَاء» = مصدر، حكم، داوري، قسمت

«قَوَائِم» = جمع مكسّر قَائمَة: مؤنّث قَائِم، پايه­ ها    

«مَا» = اسم موصول، آنچه، چيزي كه               

«مَارِقَة» = مؤنّث مَارِق: اسم فاعل، خارج شده     

«مُتَلَفِّعُونَ» = جمع اسم فاعل، خود را پوشانده       

«مُخْتَلِفُون» = جمع مذكّر اسم فا، جابجا كننده

«مُسَبِّحُونَ» = جمع مُسَبِّح: اسم فاعل، تسبيح كننده

«مَصْنُوعِينَ» = جمع اسم مفعول: مخلوق

«مَضْرُوبَة» = مؤنّث اسم مفعول، زده شده

«مَلَأَ» = ماضي، مجرّد، مهموزاللّام، پُر كرد.          

«مَلَائِكَة» = جمع مكسّر مَلْئَك، فرشته­ ها              

«مُنَاسِبَة» = مؤنّث اسم فاعل: مُفاعلة، سازگار      

«نَاكِسَة» = مؤنّث اسم فا: سرافكنده، فرو افتاده    

«نِسْيَان» = مصدر، فراموشي

«نظَائِر» = مكسّر نظيرة:‌ مؤنّث نَظِير، همتا،

«نَوْم» = مصدر، خواب                                

«وَحْي» = مصدر، وحي

«هُمْ» = ضمير جمع مذكّر غائب، متّصل اضافي يا مفعولي، آنها، آنها را

«هُنَّ» = ضمير جمع مؤنّث متّصل مفعولي، آنها را  

«يَتَزَايَلُونَ» = مضارع، تفاعل، پراكنده مي­ شوند.    

«يَتَوَهَّمُونَ» = مضارع، تفعّل، گمان مي­ بَرَند.

«يُجْرُونَ» = مضارع، اِفعال، جاري مي­ سازند.

«يَحُدُّونَ» = مضارع، مجرّد، محدود مي­ سازند.

«يَرْكَعُونَ» = مضارع، مجرّد، ركوع مي­ كنند.          

«يَسْأَمُونَ» = مضارع، مجرّد، خسته مي­ شوند.        

«يُشِيرُونَ» = مضارع، اِفعال، اشاره مي­ كنند.

«يَغْشَي» = مضارع، مجرّد، ناقص يايي، فرا مي­ گيرد.

«يَنْتَصِبُونَ» = مضارع، افتعال، بلند مي­ شوند.       

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
معنی فارسی الفاظ فصل چهارم خطبه1
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز