درس پانزدهم: جدول صرف، معنی فارسی و نحو الفاظ آيه 4 سوره بقره

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از پنج شنبه, 26 بهمن 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴿4﴾

کلمه

صرف

معنی

نحو

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

-

الَّذِينَ

اسم، موصول خاص، جمع مذکّر، معرفه، مبنی بر فتح،

کسانی که

صفت المتَّقينَ، تابع، محلّاً مجرور

يُؤْمِنُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه امن، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

ايمان

می آورند.

فعل، فاعل ضمير متّصل واو محلّاً مرفوع

 

 

 

جمله صله اَلَّذينَ محلّی از اِعراب ندارد.

بِ

حرف جرّ، مبنی بر کسر

به

جارّ

جار و مجرور متعلّق به يُؤْمِنُونَ

مَا

اسم موصول مشترک برای غير عاقل، مبنی بر سکون، معرفه

آنچه

محلّاً مجرور به حرف جرّ بِ

اُنْزِلَ

فعل ماضی مجهول، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، مفرد مذکّر غائب، متعدّی

فرود آورده شد. نازل شد.

فعل، هُوَ مستتر محلّاً مرفوع، نايب فاعل

جمله اُنزِلَ اِلَيکَ صله مَا محلّی از اِعراب ندارد

إِلَي

حرف جرّ، مبنی بر سکون

به، به سوی

جارّ

جار و مجرور متعلّق به اُنْزِلَ

كَ

اسم، ضمير متّصل، مفرد، مذکّر، مخاطب، معرفه، مبنی بر فتح

تو

مجرور به حرف جرّ اِلی

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

-

مَا

اسم موصول مشترک برای غير عاقل، مبنی بر سکون، معرفه

آنچه

معطوف به ما اوّل، تابع، محلّاً مجرور

 

 

 

اُنْزِلَ

فعل ماضی مجهول، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، مفرد مذکّر غائب، متعدّی

فرود آورده شد. نازل شد.

فعل، هُوَ مستتر محلّاً مرفوع، نايب فاعل

 

 

جمله اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ صله مَا محلّی از اِعراب ندارد.

مِنْ

حرف جرّ، مبنی بر سکون

از

جارّ

 

جار و مجرور متعلّق به اُنْزِلَ

قَبْلِ

اسم، معرب، دائم الاضافه

پيش، قبل

مجرور به حرف جرّ، مضاف

كَ

اسم، ضمير متّصل، مفرد، مذکّر، مخاطب، معرفه، مبنی بر فتح

تو

مضافٌ اِلَيْه، محلّاً مجرور

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

-

بِ

حرف جرّ، مبنی بر کسر

به

جارّ

 

جار و مجرور متعلّق به يُوقِنُونَ

جمله معطوف به جمله صله اَلَّذينَ محلّی از اِعراب ندارد.

 

 

جمله يُوقِنِونَ محلاً مرفوع خبر هُمْ

الْآخِرَةِ

اسم، مفرد، مؤنّث آخِر: اسم فاعل از أخر اصل آن أاخَرَ، همزه و الف تبديل به آ شده است، معرب، معرفه، عَلَم برای قيامت

آخرت، روز قيامت

مجرور به حرف جرّ بِ، نشانه جرّ کسره

هُمْ

ضمير منفصل رفعی، جمع مذکّر غائب، معرفه، مبنی بر سکون

آنان

مبتدا، محلّاً مرفوع

يُوقِنُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه يقن، اصل آن يُيْقِنُ ياء ساکن ماقبل مضموم قلب به واو شده، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

يقين

می آورند

فعل، ضمير متّصل واو، محلّاً مرفوع فاعل

تنها نکته مهم و جديد صرف در اين جدول فعل مجهول است که در ذيل می آيد:

فعل «اُنْزِلَ» ماضی مجهول

« اُنْزِلَ » فعل ماضی مجهول است. فعل مجهول فعلي است كه فاعل آن در كلام معلوم نبوده و ذكر نشده باشد. فعل مجهول فقط از فعل متعدّي ساخته مي­ شود. براي ساختن فعل ماضي مجهول، حرف ماقبل آخر ماضي معلوم آن مكسور، و حروف متحرّك ماقبل حرف آخر مضموم مي­ شود. مانند:‌ « اُنْزِلَ = نازل شد، فرود آمد» كه فعل ماضي مجهول است و فعل معلوم آن «اَنْزَلَ ه‍ = آن را فرود آورد» است. براي مجهول كردن فعل مضارع معلوم حرف مضارعه مضموم و حروف ماقبل آخر مفتوح مي­ شود.

مرفوعات (نايب فاعل)

«نايب فاعل» اسم مرفوعي است كه بعد از يک فعل مجهول می آيد و آن فعل مجهول به آن نسبت داده می شود. اگر نايب فاعل در جمله نيايد ضمير بارز يا مستتر در فعل مجهول نايب فاعل و محلّاً مرفوع است. در حقيقت «نايب فاعل» همان مفعول فعل متعدّي معلوم است كه به جاي فاعل نشسته و اعراب آن را پذيرفته است. مانند: «اُنْزِلَ فرو فرستاده شد.» که هُوَ مستتر در اُنْزِلَ محلّاً مرفوع نايب فاعل است. مرجع هُوَ قرآن کريم است و جمله معلوم آن به اين صورت بوده است: «اَنْزَلَ اللهُ الْکِتابَ = خداوند کتاب را فرو فرستاد. » در جمله معلوم فعل به فاعل = خداوند نسبت داده شده است. در جمله مجهول «اُنْزِلَ الْکِتابُ = کتاب فرو فرستاده شد.» فاعل نيامده است و فعل به کتاب نسبت داده شده است که در جمله معلوم مفعولٌ بِه بوده است.

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
درس پانزدهم: جدول صرف، معنی و نحو آيه 4 سوره بقره
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز